I. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

1. Formy oceniania:

 • - prace klasowe ( testy ),
 • - sprawdziany,
 • - kartkówki,
 • - wypowiedzi ustne,
 • - samodzielna praca na lekcji,
 • - prace domowe,
 • - aktywność na lekcji,
 • - praca w grupie,
 • - przygotowanie do lekcji,

2. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie:

 • - stopień niedostateczny : 0%- 39%
 • - stopień dopuszczający : 40%-54%
 • - stopień dostateczny: 55%-69%
 • - stopień dobry: 70%-84%
 • - stopień bardzo dobry: 85%99%
 • - stopień celujący : 100%

3. Progi oceny semestralnej kształtują się następująco :

 • 0,00-1,74 niedostateczny
 • 1,75-2,74 dopuszczający
 • 2,75-3,74 dostateczny
 • 3,75-4,74 dobry
 • 4,75- 5,74 bardzo dobry
 • 5,75- 6,00 celujący

4. Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych- uwzględnia także inne przesłanki niż oceny cząstkowe (np. motywacja ucznia, zaangażowanie, stosunek do obowiązków szkolnych , opinie i wskazówki poradni psychologiczno- pedagogicznej ). Średnia arytmetyczna ocen bieżących wyższa niż ocena śródroczna lub roczna wystawiona przez nauczyciela nie jest podstawą
do zakwestionowania oceny nauczyciela. Stosuje się określoną wagę ocen
z poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku lekcyjnym:

 • - praca klasowa – 3x
 • - sprawdzian – 3x
 • - kartkówka – 2x
 • - praca samodzielna na lekcji – 1x
 • - prace projektowe i długoterminowe – 1x
 • - wypowiedzi ustne – 2x
 • - praca domowa – 1x
 • - aktywność na lekcji – 1x

5. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

6. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane ( dotyczyć mogą materiału trzech ostatnich lekcji ) i nie mogą być przez ucznia poprawiane.

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

9. Każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń może poprawić w ciągu najbliższych dwóch tygodni . Uczeń poprawia pracę tylko raz.

10. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego.

11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

12. Odpowiedz ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje.

Przy ocenianiu nauczyciel ocenia możliwości intelektualne ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii  poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.