1. Podstawa programowa

Podstawa programowa dla zawodu elektryk

 1. Przedmioty objęte systemem oceniania
 2. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 3. Podstawy elektrotechniki
 4. Maszyny elektryczne
 5. Urządzenia elektryczne
 6. Instalacje elektryczne
 7. Technologia i rysunek techniczny
 8. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 9. Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 10. Pracownia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

III. Podręczniki i zbiory zadań

 1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki oraz Podstawy elektrotechniki
 • Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017
 • Stanisław Bolkowski, Elektrotechnika
 • Aleksy Markiewicz, Zbiór zadań z elektrotechniki, WSiP, Warszawa 2018
 1. Maszyny elektryczne
 • Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019
 • Elżbieta Goźlińska, Maszyny Elektryczne, WSiP, Warszawa 2020
 1. Urządzenia elektryczne
 • Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019
 1. Technologia i rysunek techniczny
 • Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017
 1. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 • Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017
 1. Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • Marek Pilawski, Tomasz Winek, Pracownia elektryczna, WSiP, Warszawa 2020
 1. Pracownia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019

Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości określone Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz obejmują wiadomości, umiejętności i postawy ucznia.

 • określenie indywidualnych potrzeb (oczekiwań) i przyczyn trudności każdego ucznia. Rozpoznanie ucznia, rozmowy indywidualne, sprawdzenie stanu wiadomości i umiejętności mające na celu określenie poziomu wiedzy ucznia;
 1. b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych zdolnościach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianiu podlegają:

 • wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;
 • sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu (większej partii materiału), zapowiedziane tydzień wcześniej.
 • kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane;
 • prace domowe – przynajmniej jedną w ciągu semestru;
 • aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy, gdy uzyska ich mniej – w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, przy jednym plusie na dostateczną. W przypadkach dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać kilka plusów;
 • zeszyt przedmiotowy – sprawdzany raz w semestrze;
 • prace dodatkowe – schematy, plansze, referaty, inne.
 • W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów:

 

96%       -              100%     ocena celująca

86%       -              95%       ocena bardzo dobra

71%       -              85%       ocena dobra

56%       -              70%       ocena dostateczna

30%       -              55%       ocena dopuszczająca

0%          -              29%       ocena niedostateczna

 

 • Ocenę śródroczną  oraz  roczną  wystawia  się  na  podstawie  średniej  ważonej, zachowując następującą skalę:                              

Ocena

Średnia ważona

Niedostateczny

 

do 1,64

Dopuszczający

1,65

- 2,64

Dostateczny

2,65

- 3,64

Dobry

3,65

- 4,64

Bardzo dobry

4,65

– 5,00

Celujący

5,01- 6,0

 

lub konkursy międzyszkolne + średnia 4,5

 • Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
 1. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianów jeden raz, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.
 2. Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt do przedmiotu. Za brak zeszytu na lekcji nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną.
 3. Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji podręcznik do przedmiotu oraz zeszyt ćwiczeń (jeśli taki został obowiązkowo wprowadzony przez nauczyciela).
 4. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowania do lekcji w semestrze, co zwalnia go z odpowiedzi ustnej lub kartkówki, ale nie zwalnia ze sprawdzianów pisemnych (które są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem).

 

 • Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.
 • W przypadku oceny niedostatecznej za pierwszy semestr uczeń jest zobowiązany w terminie ustalonym z nauczycielem napisać sprawdzian poprawkowy, który obejmuje zakres materiału z pierwszego semestru. Maksymalny termin – szósty tydzień drugiego semestru.
 • Jeśli uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej za semestr pierwszy – nie może otrzymać oceny pozytywnej na koniec roku.
 • Termin wystawienia ocen za pierwszy i drugi semestr jest jawny i znany uczniom, zgodnie z zasadami zawartymi w WZO ZS Nr2 w Chojnicach.
 • Sposoby informowania uczniów. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO – gospodarz podpisuje w dzienniku deklarację oraz nauczyciel udostępnia wymagania na poszczególne oceny. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.
 • Sposoby informowania rodziców. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

 

Cele edukacyjne:

 • Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią przedmiotową.
 • Nabycie umiejętności w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych.
 • Poznanie znaczenia wiedzy z terminologii przedmiotów zawodowych mechanicznych.
 • Nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnie z zasadami dbałości o zdrowie własne i innych oraz ochronę środowiska.

 

Cele kształcenia:

 • Kształcenie umiejętności myślenia prowadzącego do rozumienia przez ucznia poznawanej wiedzy jak i nabycie umiejętności posługiwania się nią.
 • Ukazanie użyteczności wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i ekonomicznych występujących w praktyce zawodowej.
 • Zdobycie umiejętności  i  odpowiednich  cech  umożliwiających  samodzielne wykonywanie zadań zawodowych w sytuacjach typowych i problemowych.

 

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana:

 • Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 50%,
 • Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach,
 • Przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych,
 • Skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych
 • Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza nauczycielowi chęć podwyższenia rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od poinformowania uczniów o rocznych ocenach proponowanych. Informacja o rocznych ocenach proponowanych jest przekazywana uczniom poprzez wpis w e-dzienniku na miesiąc przed klasyfikacją roczną.
 • Nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana.
 • W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do podwyższenia rocznej oceny proponowanej.
 • W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków wymienionych powyżej, prośba ucznia zostaje odrzucona. Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej odrzucenia.
 • Uczeń spełniający warunki może uzyskać podwyższenie rocznej oceny proponowanej po zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej wskazanych przez nauczyciela partii materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie.

W przypadku oceny niedostatecznej uczeń może ją poprawiać ponownie w formie pisemnej na zajęciach lub konsultacjach. W przypadku ponownego niezaliczenia może zaliczać w formie ustnej lub pisemnej w czasie wolnym od zajęć po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. Nieobecność na zajęciach jest traktowana jako wykorzystanie terminu z oceną niedostateczną.

Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji uzupełnionego zeszytu. Jego brak skutkuje oceną niedostateczną.

Celujący:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przedmiotów elektrycznych określone programem nauczania
 • biegle posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych
 • posiada umiejętność formułowania wniosków

Oprócz powyższych warunków uczeń może:

 • samodzielnie rozwijać własne umiejętności
 • rozwijać swoją wiedzę korzystając z dodatkowych źródeł wiedzy
 • proponować nietypowe rozwiązania
 • brać czynny udział w konkursach i olimpiadach

Bardzo dobry:

 • opanował w stopniu bardzo dobrym wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania
 • rozwiązuje zadania obliczeniowe określone programem nauczania
 • samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • umie samodzielnie wyciągać wnioski z zajęć
 • sprawnie posługuje się językiem technicznym
 • wykazuje aktywność na zajęciach lekcyjnych

Dobry:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań
 • samodzielnie rozwiązuje zadania objęte programem nauczania
 • potrafi poprawnie zastosować prawa i definicje zjawisk objętych programem nauczania
 • jest aktywny na zajęciach lekcyjnych

Dostateczny:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania
 • poprawnie rozwiązuje typowe zadania objęte programem nauczania przy częściowej pomocy nauczyciela
 • potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji
 • odrabia zadania domowe
 • poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy
 • wykazuje zainteresowanie tematyką lekcji

Dopuszczający:

 • opanował w minimalnym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, a opanowane wiadomości nie wykluczają ucznia od możliwości dalszego kształcenia
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania praw i zależności objętych programem nauczania
 • przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać podstawowych obliczeń
 • posiadana wiedza jest nieuporządkowana i chaotyczna

Niedostateczny:

 • nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
 • nie potrafi podać podstawowych praw objętych programem nauczania
 • nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań
 • nie potrafi napisać najprostszych wzorów określonych programem nauczania
 • nie prowadzi zeszytu
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 • nie odrabia zadań domowych
 • opuszcza zajęcia z danego przedmiotu

W przypadku prac pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę:

 • celujący 100-96% maksymalnej liczby punktów
 • bardzo dobry 95-86% maksymalnej liczby punktów
 • dobry 85-70% maksymalnej liczby punktów
 • dostateczny 69-50% maksymalnej liczby punktów
 • dopuszczający 49-30% maksymalnej liczby punktów
 • niedostateczny 29-0% maksymalnej liczby punktów