• bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy konstrukcji maszyn 
 • techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
 • rysunek zawodowy 
 • podstawy elektrotechniki i mechatroniki 

Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości określone Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz obejmują wiadomości, umiejętności i postawy ucznia.

 • określenie indywidualnych potrzeb (oczekiwań) i przyczyn trudności każdego ucznia. Rozpoznanie ucznia, rozmowy indywidualne, sprawdzenie stanu wiadomości i umiejętności mające na celu określenie poziomu wiedzy ucznia;
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych zdolnościach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianiu podlegają:

 • wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;
 • sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu (większej partii materiału), zapowiedziane tydzień wcześniej.
 • kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane;
 • prace domowe – przynajmniej jedną w ciągu semestru;
 • aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy, gdy uzyska ich mniej – w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, przy jednym plusie na dostateczną. W przypadkach dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać kilka plusów;
 • zeszyt przedmiotowy – sprawdzany raz w semestrze;
 • prace dodatkowe – schematy, plansze, referaty, inne.

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów:

96%

-

100%

ocena celująca

86%

-

95%

ocena bardzo dobra

71%

-

85%

ocena dobra

56%

-

70%

ocena dostateczna

30%

-

55%

ocena dopuszczająca

0%

-

29%

ocena niedostateczna

Ocenę śródroczną oraz roczną wystawia się na podstawie średniej ważonej, zachowując następującą skalę:

Ocena

Średnia ważona

Niedostateczny

do 1,64

Dopuszczający

1,65

- 2,64

Dostateczny

2,65

- 3,64

Dobry

3,65

- 4,64

Bardzo dobry

4,65

- 5,00

Celujący

5,01 - 6,0

lub konkursy międzyszkolne + średnia 4,5

Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianów jeden raz, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.

Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt do przedmiotu. Za brak zeszytu na lekcji nauczyciel może wstawić ocenę niedostateczną.

Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji podręcznik do przedmiotu oraz zeszyt ćwiczeń (jeśli taki został obowiązkowo wprowadzony przez nauczyciela).

Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w semestrze, co zwalnia go z odpowiedzi ustnej lub kartkówki, ale nie zwalnia ze sprawdzianów pisemnych (które są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem).

Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

W przypadku oceny niedostatecznej za pierwszy semestr uczeń jest zobowiązany w terminie ustalonym z nauczycielem napisać sprawdzian poprawkowy, który obejmuje zakres materiału z pierwszego semestru. Maksymalny termin – szósty tydzień drugiego semestru.

Jeśli uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej za semestr pierwszy – nie może otrzymać oceny pozytywnej na koniec roku.

 

Termin wystawienia ocen za pierwszy i drugi semestr jest jawny i znany uczniom, zgodnie z zasadami zawartymi w WZO ZS Nr2 w Chojnicach.

Sposoby informowania uczniów. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO – gospodarz podpisuje w dzienniku deklarację oraz nauczyciel udostępnia wymagania na szczególne oceny. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.

Sposoby informowania rodziców. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Cele edukacyjne:

 • Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią przedmiotową.
 • Nabycie umiejętności w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych.
 • Poznanie znaczenia wiedzy z terminologii przedmiotów zawodowych mechanicznych.
 • Nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnie z zasadami dbałości o zdrowie własne i innych oraz ochronę środowiska.

Cele kształcenia:

 • Kształcenie umiejętności myślenia prowadzącego do rozumienia przez ucznia poznawanej wiedzy jak i nabycie umiejętności posługiwania się nią.
 • Ukazanie użyteczności wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i ekonomicznych występujących w praktyce zawodowej.
 • Zdobycie umiejętności  i  odpowiednich  cech  umożliwiających  samodzielne
 • wykonywanie zadań zawodowych w sytuacjach typowych i problemowych.

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana:

 • Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 50%,
 • Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach,
 • Przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych,
 • Skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych
 • Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza nauczycielowi chęć podwyższenia rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od poinformowania uczniów o rocznych ocenach proponowanych. Informacja o rocznych ocenach proponowanych jest przekazywana uczniom poprzez wpis w e-dzienniku na miesiąc przed klasyfikacją roczną.
 • Nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana.
 • W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do podwyższenia rocznej oceny proponowanej.
 • W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków wymienionych powyżej, prośba ucznia zostaje odrzucona. Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej odrzucenia.
 • Uczeń spełniający warunki może uzyskać podwyższenie rocznej oceny proponowanej po zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej wskazanych przez nauczyciela partii materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie.

Załącznik 1. Kryteria ocen

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
 • nie chce korzystać z rożnych form pomocy
 • wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia samochodowe, elektrotechniczne oraz schematy obwodów,
 • w wypowiedziach popełnia liczne błędy,
 • przejawia obojętny stosunek do przedmiotu, ma braki w opanowaniu wiadomości w podstawie programowej, z pomocą nauczyciela rozwiązuje niewielkim stopniu trudności.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • korzysta z pomocą nauczyciela z rożnych źródeł informacji,
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,
 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • popełnia drobne błędy w terminologii technicznej,
 • przejawia zainteresowanie przedmiotem.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • prawidłowo posługuje się terminologią techniczną, poprawnie analizuje schematy elektryczne oraz wyniki po przeprowadzonej diagnostyce pojazdu,  samodzielnie korzysta z norm, katalogów,  interesuje się przedmiotem.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • wykazuje dużą samodzielność  i bez pomocy nauczyciela korzysta z rożnych źródeł wiedzy,
 • rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów
 • wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością
 • potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów
 • potrafi obsługiwać programy komputerowe do diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem, a ponadto posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach technicznych (np. Młody Mechanik, OTS),
 • współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.