I. OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na sprawdzianach i:

 • potrafi twórczo rozwijać własne uzdolnienia i zainteresowania w zakresie fizyki;
 • pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe problemy i zadania;

Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości
przewidziany w podstawie programowej nauczania oraz potrafi:

 • samodzielnie rozwiązywać zadania i problemy fizyczne;
 • wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania
  w zadaniach;
 • stosować poprawną terminologię fizyczną;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę;
 • przeprowadzać doświadczenia i rozumowania dedukcyjne

Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:
samodzielnie rozwiązać typowe zadania i problemy fizyczne;

 • wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów;
 • posługiwać się językiem fizycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
  i potknięcia;
 • przeprowadzić proste doświadczenia i rozumowania dedukcyjne.

Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:

 • wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i definicji;
 • stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych zadań;

Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:

 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać zadania o niewielkim
  stopniu trudności;
 • wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz definicji;

Ocena niedostateczna

Ocenę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności
wynikających z programu nauczania oraz:

 • nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i definicji;
 • nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który miedzy innymi zadaje pytania
  pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń zadań;
 • nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej
  wiedzy i umiejętności.

II. KONTRAKT MIEDZY UCZNIEM A NAUCZYCIELEM FIZYKI

 1. Zajęcia z fizyki odbywają się w wymiarze zgodnym z ramowym planem nauczania.
 2. Warunkiem klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć z fizyki .
 3. Każda ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona.
 4. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
 5. Sprawdziany i testy nauczyciel zapowiada z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje termin do dziennika. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.
 6. Wszystkie formy pisemne zapowiedziane przez nauczyciela są obowiązkowe co oznacza, że uczeń musi posiadać ocenę.
 7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub innej formy pisemnej wcześniej zapowiedzianej ) w wyznaczonym terminie do dziennika ma wpisane- jako informację o nieobecności (nie jest to ocena). W momencie napisania zaległej formy – zostaje zastąpione oceną.
 8. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie sprawdzianu (jak i wszystkich zapowiedzianych form pisemnych) jeżeli ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy.
 9. Poprawa sprawdzianu jest jednorazowa i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach. Termin poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla całej klasy. Ocena z poprawy wpisana zostaje do dziennika obok oceny ze Przy wystawianiu oceny śródrocznej/ rocznej pod uwagę jest brana wyższa z ocen (sprawdzian/poprawa). W przypadku, gdy oceny są takie same, brana pod uwagę jest tylko jedna z nich.
 10. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu, w ustalonym terminie, i nie przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia traci prawo do jego
 11. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (choroba udokumentowana na podstawie zwolnienia lekarskiego, zawody, kursy) może on skorzystać z prawa ustalenia indywidualnego terminu poprawy.
 12. Kartkówki (10 – 20 min.) nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.
 13. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie przy ich oddawaniu i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego.
 14. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych, lub z pomocy innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy tej pracy.
 15. Na trzy tygodnie przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną istnieje możliwość poprawy jednej formy pisemnej, wskazanej przez nauczyciela, ale nie później niż tydzień przed klasyfikacją.
 16. Uczeń ma prawo do:
  a) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny raz w ciągu półrocza (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej; przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji;
  b) zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku na najbliższej lekcji po chorobie trwającej co najmniej tydzień;
 17. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 16a uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 18. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję.
 19. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego wszystkie treści przekazane na zajęciach.
 20. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie) – telefon powinien być schowany i wyłączony/wyciszony.
 21. Uczeń jest zobowiązany do dyscypliny na lekcjach:
 • przychodzi punktualnie na zajęcia, w przypadku spóźnienia niezwłocznie zajmuje miejsce i nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć (za spóźnienia tłumaczy się po lekcji). Nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku tylko na pierwszej godzinie lekcyjnej jeżeli nie przekroczy ono 15 minut;
 • nie żuje gumy, nie je, nie pije na lekcjach;
 • zajmuje się tylko danym przedmiotem, robi notatki z lekcji;
 • nie przeszkadza innym w trakcie zajęć.
 1. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie oraz orzeczenia i opinie z poradni.


III. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WRAZ Z PRZYPORZĄDKOWANYMI  WAGAMI


Forma aktywności                                         Waga
Sprawdzian                                                    3
Testy diagnostyczne                                      2
Kartkówki                                                      2
Zadania domowe, prace długoterminowe     1
Odpowiedzi ustne                                          1
Aktywność                                                     1

IV. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI

I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ OBSZARÓW AKTYWNOŚCI UCZNIA

Na lekcjach fizyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Rozumienie wielkości fizycznych i znajomość ich definicji oraz jednostek,
 2. Znajomość i stosowanie poznanych definicji.
 3. Prowadzenie rozumowań.
 4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
 5. Posługiwanie się symboliką i językiem fizyki.
 6. Analizowanie wykresów zależności fizycznych.
 7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu zadań i problemów fizycznych.
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 • Sprawdzian pisemny
 1. Sprawdzian pisemny planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą partię materiału.
 2. Sprawdzian pisemny poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych obowiązujących na sprawdzianie.
 3. Każdy sprawdzian pisemny może składać się z zadań zamkniętych, otwartych oraz z zadania dodatkowego na ocenę celującą.
 4. Każdy sprawdzian pisemny zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.
 5. Przy ocenianiu sprawdzianu pisemnego stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według poniższej tabeli:

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena

0 – 30 % Niedostateczny
31 – 49 % Dopuszczający
50 – 70 % Dostateczny
71 – 89 % Dobry
90 – 100 % Bardzo dobry
100% + zadanie dodatkowe Celujący

 1. Każdy sprawdzian pisemny jest oceniany w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym np. ferie, święta).
 2. Zadania ze sprawdzianu pisemnego są omawiane przez nauczyciela na lekcji.
 3. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły, które są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 4. Uczeń w trakcie sprawdzianu może korzystać z kalkulatora prostego.
 • Kartkówki
 1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych.
 2. Obejmują: maksymalnie trzy jednostki tematyczne, materiał będący tematem pracy domowej, materiał będący tematem lekcji bieżącej (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej może korzystać z własnych notatek sporządzonych na lekcji).
 3. Oceniane są według tabeli zamieszczonej w punkcie dotyczącym sprawdzianów pisemnych z wyłączeniem oceny celującej.
 • Odpowiedzi ustne
 1. Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.
 2. Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.
 3. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.
 4. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco.
 • Praca domowa
 1. Praca domowa podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną.
 2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.
 3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania.
 4. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej.
 5. Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.
 • Aktywność na lekcji
 1. Aktywność oceniana jest plusami i minusami, ocena wystawiana jest po uzbieraniu pięciu znaków.
 2. Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobry za aktywne uczestniczenie w lekcji oraz za przedstawienie ciekawego rozwiązania zadania lub problemu fizycznego.
 3. Brak pracy na lekcji - mimo kontroli i zwracania uwagi, uczeń nie wykonał żadnego ćwiczenia w czasie lekcji – ocena niedostateczna.
 • Prace długoterminowe ( projekty ), prace dodatkowe
 1. Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych.
 2. Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz kryteria oceniania.
 3. Ocenie podlegają: współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy (w przypadku prac grupowych); wykorzystanie źródeł informacji; trafność doboru treści; estetyka wykonania; sposób prezentacji; wywiązanie się z ustalonych terminów.
 • Udział w konkursach
 1. Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu otrzymują ocenę z wagą 1:
  I etap – bardzo dobry
  • kolejne etapu – celujący
 3. Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę bardzo dobrą z wagą 1.

V. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ.

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej do:

 • pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych lub końcowych ocenach klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do dziennika)
 • ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich śródrocznych lub
  końcowych ocenach klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej;

2. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z dziennika
elektronicznego, której przyporządkowana jest ocena szkolna średnia

 • Ocena poniżej 1,75 Niedostateczny
 • od 1,75 do 2,74 Dopuszczający
 • od 2,75 do 3,74 Dostateczny
 • od 3,75 do 4,74 Dobry
 • od 4,75 do 5,74 Bardzo dobry
 • od 5,75 Celujący

3. Ocena końcoworoczna zostaje wystawiona jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych uzyskanych przez ucznia na pierwszy i drugi semestr i przeliczona według
poniższej tabeli

średnia Ocena

 • poniżej 1,60 Niedostateczny
 • od 1,60 do 2,59 Dopuszczający
 • od 2,60 do 3,59 Dostateczny
 • od 3,60 do 4,59 Dobry
 • od 4,60 do 5,59 Bardzo dobry
 • od 5,60 Celujący

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze także pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności, rozwój ucznia, wkład pracy w stosunku do zdolności.
5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną, ma obowiązek w przeciągu 14 dni zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach i sposobu wykazania się uzupełnioną wiedzą.
6. Niezaliczenie I półrocza może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej.
7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej.

VI. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ.

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania (zapis w dzienniku lekcyjnym) oraz poprzez uczniów informuje rodziców
(opiekunów prawnych) o wymaganych kryteriach oceniania (PO). Oceny cząstkowe są jawne dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem wychowawcy. Rodzic (prawny opiekun) podczas wywiadówek lub indywidualnych konsultacji ma możliwość uzyskać informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka, o trudnościach i uzdolnieniach oraz wskazówki do pracy z uczniem.

VII. DOSTOSOWANIE PO Z FIZYKI DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI  WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI.

 1. Uczniowie posiadający pisemna opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych
  trudnościach w uczeniu się.
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i docenianie małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. Wszelkie sprawy nie ujęte w PO z fizyki rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem Szkoły oraz nadrzędnymi aktami prawnymi.


Szczegółowe wymagania programowe na poszczególne oceny zawarte są w publikacji Przedmiotowy System Oceniania FIZYKA - poziom podstawowy wyd. Nowa Era