6 października 2015 roku Rada Ministrów zatwierdziła Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Cel główny:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek.
 2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
 3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Nasza szkoła, w której uczy się ponad 170 uczniów według Programu dostanie dofinansowanie w kwocie 15.000 (w tym 3.000 od organu prowadzącego). To znaczy, że do każdych 10 złotych państwo dorzuci 40 zł.

Co trzeba będzie zrobić w ramach programu?

 • zasięgnąć opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek,
 • podjąć współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą:
  - planowanie zakupów książek,
  - wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo,
 • zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
 • uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
 • zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich,
 • uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek

Głównym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzbogacenie zbiorów bibliotek szkolnych o współczesne książki do czytania dla przyjemności – popularne wśród uczniów, odwołujące się do ich zainteresowań i emocji, modne, mające szansę na powodzenie.. Autorzy programu wyszli z założenia, że biblioteki szkolne są dla wielu uczniów jedynymi dostępnymi bibliotekami i mogą odegrać dużą rolę
w podtrzymywaniu lub rozbudzaniu chęci czytania. Okres edukacji szkolnej jest pod tym względem kluczowy. Żeby wypełnić to zadanie, biblioteki szkolne nie mogą być wyłącznie wypożyczalniami lektur obowiązkowych i materiałów służących edukacji szkolnej. Biblioteki powinny służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci młodzieży.