Obowiązuje w kl. I i II, nie obowiązuje kl. III 

Obowiązujące od dnia 13.02.2023r - nie dotyczy klas kończących w branży fryzjer I st.

Nauczyciel: Anna Hope

 1. Informacje ogólne
 2. Podstawa programowa

Podstawa programowa dla zawodu fryzjer (symbol zawodu 514101)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)

 1. Przedmioty zawodowe fryzjerskie objęte systemem oceniania w kl. I i II:
 • Techniki fryzjerskie
 • Podstawy fryzjerstwa
 • BHP w salonie fryzjerskim
 1. Skala i formy oceniania
 2. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w wyniku procesu kształcenia.

Oceniając osiągnięcia uczniów, szczególna uwagę należy zwrócić na:

 • wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji,
 • poprawność meryłoryczną udzielanych odpowiedzi,
 • poprawne posługiwanie się fachową terminologią zawodową,
 • wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania,
 • aktywność na zajęciach,
 • samokształcenie - pracę wlasną,
 • sprawność wykonania wskazanych i zadanych przez nauczyciela prac,
 • współpracę w grupie,
 • trafność koncepcji projektu,
 • dobór materiałów Źródłowych,
 • stopień realizacji zamierzonych celów,
 • wykonanie pracy,
 • prezentację uzyskanych wyników zadania, ćwiczenia, projektu.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnie, ucznia:
 • test, sprawdzian umiejętności i wiedzy (obejmuje treść maksymalnie jednego działu programu nauczania, termin i zakres problemowy materiału podaje nauczyciel Z tygodniowym wyprzedzeniem),
 • kartkówka (obejmuje zakres treściowy od jednego do trzech zajęć edukacyjnych, może nic być zapowiedziana),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • prace domowe,
 • aktywność na lekcji,
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • zadania dodatkowe,
 • praca w grupie,
 • projekty,
 1. Kryteria na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • biegle posługuje się fachowi, terminologią zawodową,
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
 • umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
 • precyzyjnie formułuje swoje wypowiedzi,
 • umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wyciąga z nich wnioski,
 • wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,
 • bierze udział w olimpiadach przedmiotowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym,
 • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
 • sprawnie i umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • bezbłędnie posługuje się terminologią zawodową,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski,
 • jest aktywny na zajęciach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści nauczania,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania,
 • ma podstawowe pojęcia zawodowe,
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • nie potrafi samodzielnie formułować wniosków.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • częściowo opanował podstawową wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania, a jego braki nie przekreślają możliwości dalszej nauki,
 • zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,
 • przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany,
 • nie potrafi zastosować terminologii zawodowej,
 • nie jest aktywny na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści,
 • nie opanował podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności,
 • nie ma podstawowych pojęć zawodowych,
 • nie jest aktywny na zajęciach,
 • nie wykazuje chęci uzupełnienia braków,
 • opuszcza zajęcia.
 1. Skala ocen

Przy wystawianiu ocen cząstkowych obowiązuje następująca skala ocen:

przedział procentowy ocena poniżej 40% 1 - niedostateczny 40% - 59% 2 - dopuszczający 60% - 74% 3 - dostateczny 75% - 89% 4 - dobry 90% - 99% 5 - bardzo dobry 100% 6 – celujący

 

 

 1. Wagi ocen

Wagi ocen dla poszczególnych metod i form oceniania:

Metoda i forma oceniania

Waga

Test, sprawdzian, projekty, konkursy

3

Kartkówka

2

Prace domowe

1

Praca na lekcji

2

Konkursy

3

Aktywność

1

Zadania praktyczne, ćwiczenia

2

 

 1. Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów
 • uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności) oraz postawy (aktywność i kreatywność) - w przypadku stwierdzenie niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na którejkolwiek formie sprawdzającej uczeń ma obowiązek zaliczyć daną formę w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nic zaliczy‚ danej formy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela otrzymuje ocenę „niedostateczny";
 • przed każdym sprawdzianem uczeń powinien być poinformowany o zakresie małeriału;
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły lub w terminie oryznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności dłuższej niż 1 tydzień do sprawdzianu należy przystąpić w ciągu 2 tygodni. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika;
 • Ocena otrzymana za poprawę pracy pisemnej jest wpisywana jako kolejna do dziennika, przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcowej brana jest pod uwagę średnia ważona obu ocen;
 • Uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu powtórnie (pisemnie lub ustnie) tylko raz w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się z oceną (w terminie uzgodnionym z nauczycielem);
 • sprawdzanie osiągnięć i postępów cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność;
 • każdy dział programowy kończy się pracą pisemną lub testem zapowiedzianym 7 dni przed terminem sprawdzianu;
 • termin oddania sprawdzonych prac nie może być dłuższy niż 14 dni, w wyjątkach przypadkach termin może ulec wydłużeniu;
 • uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną pracę;
 • prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe;
 • uczeń dwa razy w ciągu semestru może zgłosić (na początku lekcji) brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianego sprawdzianu);
 • oceny śródroczne i roczne są wystawiane z uwzględnieniem średniej ważonej ocen bieżących. Wystawiając ocenę śródroczną i roczną, nauczyciel przedmiotu może uwzględnić inne okoliczności przemawiające na korzyść ucznia;
 • w przypadku oceny niedostatecznej na I semestr uczeń ma obowiązek wykazania się opanowaniem wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowej I semestru w ciągu 30 dni od rozpoczęcia drugiego semestru w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
 • na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego;
 • nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie;
 • uczeń na lekcji, tylko za zgodą nauczyciela, może korzystać z kalkulatora lub z telefonu komórkowego, jeśli jego użycie jest zgodne z tematem lekcji;
 • w trakcie lekcji uczeń ma wyłączony bądź wyciszony telefon komórkowy, który jest schowany lub znajduje się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, poza sytuacją korzystania z niego jako polecenie nauczyciela w celach pomocy naukowej;
 • podczas zajęć uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela i maksymalnie wykorzystywać czas lekcyjny.

Formy sprawdzania wiedzy

Przedmiotem oceny są:

 1. kontrolne prace pisemne
 2. sprawdziany i testy
 3. kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane, obejmują zakres trzech ostatnich lekcji)
 4. zadania domowe
 5. zadania z ćwiczeń
 6. odpowiedzi ustne
 7. aktywność w czasie lekcji
 8. referaty tematyczne
 9. udział w olimpiadach i konkursach

III. Postanowienia końcowe

W przypadkach nieobjętych przedmiotowym systemem oceniania obowiązują regulacje zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 Przedmiotowe zasady oceniania podlegają nowelizacjom wynikającym ze zmian Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.