PZO z historii i teraźniejszości zostały opracowane na podstawie:

 1. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania ZS nr 2 w Chojnicach;
 2. Podstawy programowej z historii i teraźniejszości

CELE OGÓLNE:

 • przedstawienie procesów historycznych, a nie na poszczególnych wydarzeń; prezentacja tych ostatnich służy głównie zrozumieniu przez uczniów zależności przyczynowo -skutkowych w dziejach w dziejach
 • umożliwienie uczniom poznawania dziejów zarówno w porządku chronologicznym, jak i wzdłuż zagadnień przekrojowych
 • pracę z tekstami źródłowymi i materiałami ikonograficznymi (w możliwie największym zakresie)
 • pogłębianie zainteresowania uczniów przeszłością, m.in. poprzez stwarzanie warunków do poznawania historii w sposób aktywny
 • stosowanie nabytych uprzednio oraz na innych przedmiotach wiadomości i umiejętności
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu człowieka otwartego, aktywnego i tolerancyjnego oraz obywatela świadomego swoich praw i obowiązków
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń,
 • dostrzeganie różnorodności kulturowej współczesnego świata,
 • kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmienności kultur, obyczajów, i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

FORMY I METODY PRACY:

Metody: konwencjonalne i aktywizujące

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Ocenie podlegają wiedza i umiejętności z przewidywanych w programie nauczania działów.

ocena: dopuszczający

 • wiedza: wiedza elementarna, całkowicie niezbędna do dalszego zdobywania wiedzy; uczeń nazywa, wylicza, wymienia, odtwarza z pamięci elementarne pojęcia, daty, fakty, definicje, prawa; rozróżnia jedne od drugich, ale nie zniekształca ich;
 • umiejętności: uczeń umie wykonywać proste czynności operacyjne (bardzo łatwe ) pod kierunkiem nauczyciela, naśladuje wzory; nie wykazuje własnej inicjatywy w podejmowaniu działań.

ocena: dostateczny

 • wiedza: uczeń wie i potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz odtwarza wiadomości łatwe i średnio trudne w innej formie niż były podane (własnymi słowami); porządkuje je, próbuje formułować własne wnioski i spostrzeżenia ;posiada ubogi zasób słownictwa z określonego działu tematycznego
 • umiejętności: uczeń umie wykonać działania praktyczne, uniwersalne w całości, bez koniecznego stałego obserwowania wzoru; wykonuje zadania z błędami, ale nie rażącymi, potrafi korygować działania i samodzielnie je ćwiczyć; potrafi rozpocząć działania, ale potrzebuje niewielkiego naprowadzenia i kierowania.

ocena: dobry

 • wiedza: uczeń wie i potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz ma opanowane treści umiarkowanie przystępne, dobrze orientuje się w podstawowych zagadnieniach, stosuje treści trudne w sytuacjach typowych; praktycznie i swobodnie posługuje się wiadomościami według uprzednio podanych wzorów i schematów;
 • umiejętności: uczeń dokładnie wykonuje wyuczone działania praktyczne; wykazuje się już pewną samodzielnością przy wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów z określonego działu tematycznego, wykazując aktywną postawę; wnioski nie mają szerszego uogólnienie, pełnej spoistości.

ocena: bardzo dobry

 • wiedza: uczeń zna i potrafi to, co na ocenę dobrą oraz przyswaja wiadomości trudne do opanowania, wyspecjalizowane (teorie, hipotezy); wartościuje przedmioty, zjawiska według własnych kryteriów; poszerza wiedzę z różnych źródeł naukowych;
 • umiejętności: uczeń wykonuje zadania złożone, twórczo naukowe; potrafi wybrać optymalne działanie, aby osiągnąć cel; nie zawodzi w trudnych sytuacjach, nowych i nieznanych dla niego wcześniej; swobodnie i poprawnie posługuje się słownictwem typowym dla określonego działu tematycznego; wykazuje się wiedzą i umiejętnościami dającymi możliwość dalszego kształcenia.

ocena :celujący

 • wiedza i umiejętności ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

ZASADY OCENIANIA

 • Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia- wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność.
 • .Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru co najmniej 3 oceny.
 • Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy, Pięć plusów — bardzo dobry,
 • Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe.
 • Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 • Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, powinien go napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 • Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
 • Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji.
 • Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytani w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły.
 • Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch lekcjach mają tydzień czasu na zaliczenie materiału z tych lekcji; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
 • Krótkie sprawdziany teoretyczne nie podlegają poprawie.
 • Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
 • Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany.
 • Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 14 może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne przepisy.
 • Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za zadania dodatkowe, wykraczające poza program.
 • Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych, nie przygotowanie zgłasza się na początku lekcji).
 • Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II semestru
 • Ustalona przez nauczyciela końcowa (roczna) ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie:

uczniowi - jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy,

rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.

 • Nie później niż na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie.

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

 1. Organizacja pracy.
 2. Stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania zadań i osiągania przewidzianych rezultatów.
 3. Rozwiązywanie problemów
 4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
 5. Aktywność na lekcjach.
 6. Współpraca w grupie.
 7. Wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Obowiązkowe

 1. Bieżąca kontrola wykonywania zadań, odpowiedź ustna (aktywność na lekcji, prezentacja, referat)
 2. Kartkówki (15 min.) z 3 ostatnich lekcji.
 3. Praca domowa (teoretyczna bądź praktyczna).
 4. Zadania dodatkowe (praktyczne na lekcji). 5. Sprawdziany pisemne po zakończeniu każdego działu.

 

Nieobowiązkowe

 1. Praca twórcza indywidualna i zespołowa w formie: o prezentacji multimedialnej, o dydaktycznych programów komputerowych, o wideoteki , o wykonanie schematu, modelu itp.
 2. zadania dodatkowe – opracowane metodą projektu.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

 1. Sprawdziany są zaplanowane w planie pracy nauczyciela.
 2. Sprawdziany zapowiedziane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Nauczyciel podaje uczniom cele, zakres materiału i kryteria ocen pracy.
 4. Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji.
 5. Śródroczne i końcoworoczne prace klasowe są zapowiedziane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Nauczyciel może żądać na każdej lekcji ustnej i praktycznej odpowiedzi ucznia.
 7. Sprawdziany ustalano są według zasad "jeden w ciągu dnia", "trzy w ciągu tygodnia".

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

Sprawdziany:

 • mogą być poprzedzone syntezą materiału,
 • muszą sprawdzać ćwiczone umiejętności,
 • muszą być ocenione w ciągu dwóch tygodni,
 • muszą mieć dostosowane do kryteriów oceniania

 

Ocenę z prac pisemnych ustala się w/g następującej skali:

100% + zadania dodatkowe

- celujący 100% - 90%

- bardzo dobry 89% - 75%

- dobry 74% - 55%

- dostateczny 54% - 40%

- dopuszczający poniżej 40% - niedostateczny

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE

 1. Ustne uzasadnienie każdej oceny ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników.
 2. Prezentacja prac ucznia na jego życzenie.
 3. Kontakty indywidualne z rodzicami.
 4. Wywiadówka.

 

DOSTOSOWANIE PZO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

 1. Uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o specjalnych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i oceniania małych sukcesów.
 4. Formy i metody pracy z w/w uczniami będą dostosowane zgodnie ze wskazaniami PPP

 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI I UCZNIAMI W CELU POPRAWY WYNIKÓW NAUCZANIA

Formy:

 • pisemna informacja nauczyciela do rodziców o niepowodzeniach ucznia i drogach poprawy,
 • pomoc koleżeńska
 • indywidualna pomoc nauczyciela.
 • pomoc psychologa lub pedagoga.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM PRAWA.

Uczeń ma prawo:

 • do znajomości kryteriów oceniania,
 • do egzaminu sprawdzającego.
 • otrzymania uzasadnieniu oceny,

Uczeń ma obowiązek:

 • uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela,
 • przestrzegać ustalonych reguł.

Prawa rodziców:

 • do znajomości kryteriów i wymagań,
 • do jawności oceny i jej umotywowania,
 • do wglądu w prace swego dziecka.
 • do znajomości form i częstotliwości sprawdzianów,
 • oczekiwać od nauczyciela wskazówek, co do sposobów pomocy dziecku,
 • znać drogi odwoławcze.
 • Prawa nauczyciela:
 • oczekiwać od ucznia respektowania ustalonych reguł,
 • współdziałania z rodzicami,
 • oczekiwać pomocy od dyrektora, psychologa, pedagoga, rodziców.