Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
 2. Pilność i systematyczność.
 3. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

Ocenie podlegają:

 1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo do wglądu w pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji, itp..
 2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
 3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp.
 4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
 5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
 6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.
 7. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
 8. Korzystanie z Pisma św. i innych materiałów katechetycznych.
 9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych.
 10. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na możliwość oceniania.

 

Ilość ocen: W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

Poprawianie: Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych, w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. Poprawie nie podlega praca, która została odebrana uczniowi z powodu ściągania.

Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile ich prezentacja przyjmie formę wypowiedzi ustnej bądź innej o charakterze samodzielnym. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień.

Wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń gdy:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej
 • Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu.
 • Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, edukacji
 • Jego stosunek do przedmiotu oraz postawa moralna nie budzą zastrzeżeń

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń gdy:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej
 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych poziomem nauczania religii
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością pacierza na danym poziomie edukacyjnym
 • Estetycznie prowadzi zeszyt i odrabia pracę domowe
 • Aktywnie uczestniczy w katechezie, jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń gdy:

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
 • Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
 • Wykazuje się dobrą znajomością pacierza na danym poziomie edukacyjnym
 • W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe
 • Systematycznie uczestniczy w katechezie
 • Jest zainteresowany przedmiotem, stara się być aktywny podczas lekcji

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń gdy;

 • Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej
 • Opanował łatwe, niezbędne wiadomości
 • Wykazuje się dostateczną znajomością pacierza mi danym poziomie edukacyjnym
 • W zeszycie występują sporadycznie braki notatek, prac domowych
 • Prezentuje przeciętną pilność i zainteresowanie przedmiotem

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń gdy:

 • Opanował podstawowe pojęcia religijne
 • Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności, ale nie są one w sposób rażący w sprzeczności z moralnością chrześcijańską
 • Prowadzi zeszyt
 • Ma problemy ze znajomością pacierza na swoim poziomie edukacyjnym

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń gdy:

 • Nie opanował podstawowych pojęć religijnych
 • Nie wykazuje się znajomością pacierza na swoim poziomie edukacyjnym
 • Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na katechezę
 • Lekceważy przedmiot
 • Nieodpowiednio zachowuje się na katechezie.