1. Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, stanowi jego uszczegółowienie i uzupełnienie o elementy specyficzne dla języka polskiego.
 2. Cele oceniania w ramach przedmiotu język polski:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • dostarczenie uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie na lekcjach języka polskiego ma na celu określenie, w jakim stopniu uczeń/słuchacz:
 • przyswoił określony zasób wiadomości programowych;
 • zdobył umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości do analizowania i interpretowania tekstów kultury, tworzenia udanych tekstów własnych;
 • jest obyty w kulturze i potrafi funkcjonalnie wykorzystać tę wiedzę;
 • jest zaangażowany w proces nauczania;
 • pracuje rzetelnie i systematycznie nad rozszerzaniem swoich wiadomości oraz doskonaleniem umiejętności.
 1. Przy wystawianiu ocen z prac pisemnych z języka polskiego ustala się następującą skalę: -
 • 0-30% niedostateczny –
 • 31-50% dopuszczający –
 •  51-75 % dostateczny –
 • 76-89% dobry –
 • 90-99% bardzo dobry –
 • 100% celujący.
 1. Ogólne zasady oceniania na zajęciach języka polskiego:
  1. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.
  2. Prace klasowe , dłuższe sprawdziany, testy są obowiązkowe.
  3. Termin pracy klasowej oraz sprawdzianu jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  4. Uczeń ma obowiązek być obecny na zapowiedzianej pracy klasowej.
   Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek zaliczyć ją w terminie dwóch tygodni od powrotu ze zwolnienia. Jeżeli uczeń nie wywiąże się z obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia w ustalonych przez siebie terminie i formie.
  5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzanych prac.
  6. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie obowiązują te same kryteria oceniania.
  7. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy to ustalonych wcześniej sprawdzianów, wypracować domowych, znajomości lektur).
  8. Uczniowie oszukujący, korzystający z niedozwolonych form pomocy w trakcie prac klasowych (np. korzystanie z telefonów komórkowych, ściąg, itp.) otrzymują ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
  9. Treść zadania domowego ma być samodzielną, przemyślaną pracą. Jeśli praca jest niesamodzielna (np. jest pracą skopiowaną ze strony internetowej) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
  10. Uczeń ma prawo wglądu do ocenionych przez nauczyciela prac w czasie lekcji, na której sprawdzone prace są omawiane lub podczas konsultacji. Rodzice ucznia mogą obejrzeć sprawdzone prace dziecka tylko w obecności nauczyciela, który je sprawdzał. Prace nie są oddawane do domu.
  11. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego (sporządzania notatek z każdej lekcji) i udostępniania go nauczycielowi do wglądu.
  12. Stuprocentowa obecność na zajęciach języka polskiego w semestrze nagradzana jest oceną celującą
  13. Uczeń, którego nieobecność (usprawiedliwiona) w szkole przekroczyła ponad 3 dni, zwolniony jest z przygotowania do zajęć.
  14. Nie można poprawiać ocen na tydzień przed klasyfikacją.
  15. Brak notatek lub zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji i skutkuje oceną niedostateczną.
  16. Uczeń, aby otrzymać pozytywną oceną śródroczną i końcową, musi zaliczyć pozytywnie wszystkie sprawdziany diagnozujące i ze znajomości treści lektur.
 2. Kryteria na określoną ocenę:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
 • nie interesuje się przebiegiem zajęć;
 • opuszcza prace klasowe;
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu – nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie posiada podręcznika, nie wykonuje zadań podczas lekcji i w domu;
 • jego nieobecności na zajęciach lekcyjnych przekraczają 50%.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • podejmuje próbę rozmowy;
 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te przekreślają możliwości dalszego kształcenia;
 • posługuje się nieskomplikowanym słownictwem;
 • tworzy wypowiedź komunikatywną;
 • stosuje się do zasad ortografii polskiej;
 • tworzy notatkę z lekcji, pisma użytkowe;
 • wykonuje zadania zgodnie z instrukcją;
 • korzysta z księgozbioru szkolnego, ze słowników, leksykonów, encyklopedii.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • rozpoznaje specyfikę omawianych tekstów;
 • odczytuje sens analizowanych utworów;
 • rozpoznaje nadawcę i adresata utworu;
 • czyta ze zrozumieniem;
 • analizuje i interpretuje omawiane fragmenty utworów;
 • szuka literatury przydatnej do omówienia różnych zagadnień;
 • sporządza opis bibliograficzny książki;
 • rozpoznaje: manipulację językową, funkcje tekstu, stylizację językową, błąd językowy;
 • określa problematykę utworu;
 • pisze zgodnie z zasadami ortografii polskiej;
 • rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego;
 • dostrzega w utworach wartości narodowe i uniwersalne;
 • argumentuje własną wypowiedź, podając przykłady;
 • wygłasza własny sąd na forum klasy;
 • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wypowiada się w sposób logiczny i zrozumiały;
 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury;
 • sprawnie wykonuje powierzone zadania;
 • wartościuje i ocenia postawy bohaterów oraz teksty kultury;
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji;
 • argumentuje i wnioskuje w związku z omawianym problemem;
 • kojarzy twórców literatury z właściwą epoką literacką;
 • parce pisemne są poprawne pod względem składniowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, a swoja wiedzę jest w stanie właściwie wykorzystać;
 • dostrzega i komentuje artystyczne środki wyrazu;
 • przeprowadza interpretację porównawczą kilku utworów literackich;
 • rozpoznaje aluzje literackie, motywy literackie;
 • formułuje wypowiedź poprawną pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym;
 • wykazuje postawę krytyczną wobec otaczającego świata, wygłasza własny sąd;
 • recytuje lub wygłasza z pamięci fragmenty tekstów literackich.

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • stosuje zasady poprawnego mówienia;
 • stosuje w wypowiedzi ustnej odpowiednie środki językowe;
 • potrafi stawiać tezy i bronić swojego stanowiska;
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji, argumentuje w swojej wypowiedzi;
 • używa bogatego słownictwa;
 • wykorzystuje konteksty kulturowe i historyczne;
 • formułuje wypowiedź poprawną pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym;
 • potrafi konstruować wypowiedź według własnego pomysłu kompozycyjnego.