Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz na podstawie art. 120 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996,1000,1290.1669 i 2245 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach informuje co następuje:
§ 3.2 Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia dostarcza umowę do szkoły jako potwierdzenie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony , obejmuje cykl kształcenia – 36 miesięcy.
Umowa jest warunkiem posiadania statusu ucznia w Zespole Szkół nr 2 w Chojnicach.
Umowa musi być przedłożona przez ucznia w nieprzekraczalnym terminie do 15 września, ponieważ szkoła rejestruje umowy w Systemie Informacji Oświatowej.
Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania szkoły, czy jest rzemieślnikiem gdyż zgodnie z art.122 prawa oświatowego ma to wpływ na formę egzaminu.

Art. 122. Prawo oświatowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

Za prawidłowość zawieranych umów będących podstawą dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawcy odpowiada pracodawca.