I. Cele przedmiotowego oceniania z języków obcych

 • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 • Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
 • Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 • Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 • Dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 • Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczych.
 • Śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (półrocze, rok szkolny, cykl kształcenia).
 • Monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • doskonale opanował wiadomości i umiejętności wymagane podstawą programową na danym etapie kształcenia,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • samodzielnie zdobywa wiedzę, przetwarza wiadomości z różnorodnych źródeł, twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • płynnie wypowiada się na każdy temat,
 • wykorzystuje znajomość fonetyki w bardzo dobrym stopniu,
 • używa bogatego słownictwa i idiomów,
 • jego prace pisemne są całkowicie zgodne z tematem, logiczne zawierają różnorodne struktury gramatyczne.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w dużym zakresie opanował  wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,
 • potrafi formułować krótkie i płynne wypowiedzi na określone tematy,
 • wykazuje dobrą znajomość fonetyki,
 • używa różnorodnego słownictwa,
 • jego prace pisemne są poprawne, ale schematyczne, zawierają typowe struktury gramatyczne,
 • zna zasady gramatyki i pisowni języka obcego i stosuje je w praktyce z niewielkimi błędami,
 • rozumie ogólny sens oraz główne punkty wypowiedzi i dialogów rodowitych użytkowników języka obcego,
 • na ogół jest przygotowany do zajęć.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował materiał programowy w podstawowym zakresie, ze znacznymi lukami,
 • Potrafi formułować krótkie i proste wypowiedzi na określone tematy,
 • Ma problemy z poprawną fonetyką,
 • Używa podstawowego prostego słownictwa,
 • Jego wypowiedzi są schematyczne i zawierają większe błędy gramatyczne,
 • Zna podstawowe zasady gramatyki i pisowni, ale nie potrafi zastosować ich w praktyce,
 • Słabo rozumie sens wypowiedzi, których znaczenia domyśla się z kontekstu,
 • Jest często nieprzygotowany do zajęć.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym,
 • ma poważne trudności z formułowaniem krótkich i prostych wypowiedzi na określony temat,
 • bardzo słabo zna zasady fonetyki,
 • używa ubogiego słownictwa,
 • jego wypowiedzi pisemne są w dużym stopniu niespójne, niekonsekwentne, zawierają dużo błędów gramatycznych i ortograficznych,
 • bardzo słabo zna zasady gramatyki i pisowni, które potrafi zastosować przy pomocy nauczyciela,
 • prawie w ogóle nie rozumie sensu wypowiedzi innych osób,
 • jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnienia wymagań stawianych przez podstawę programową,
 • nie potrafi sformułować krótkich wypowiedzi na określony temat,
 • używa bardzo ubogiego słownictwa utrudniającego przekazywanie myśli,
 • wypowiedzi pisemne są pozbawione spójności, logiki i zawierają rażące błędy gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu utrudniające komunikację,
 • nie zna zasad gramatyki i pisowni,
 • nie potrafi budować prostych zdań,
 • nie rozumie wypowiedzi innych osób,
 • jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć,
 • nie posiada i nie prowadzi notatek, nie odrabia zadań domowych.

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

sprawdziany pisemne, (wypracowania na zadany temat, testy z przerobionego działu, kartkówki, dyktanda).

 • sprawdzian „na starcie „ i ,,na koniec” i próbne egzaminy maturalne.
 • odpowiedzi ustne.
 • aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć.
 • prace domowe (prace pisemne w zeszycie, ćwiczenia, projekty).
 • czytanie i prezentacja multimedialna,
 • inne formy aktywności np. udział w konkursach języka obcego
 • zadania dodatkowe, nieobowiązkowe (np. praca na platformie językowej )

 Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć są następujące:

 • sprawdzian wiadomości (waga 3),
 • wypowiedź ustna (waga 3),
 • wypowiedź audio/video (waga 3),
 • kartkówka ze słownictwa, gramatyki i rozumienia ze słuchu (waga 2),
 • list formalny i prywatny (waga 2),
 • praca domowa (waga 2);
 • praca na lekcji (waga 1),
 • referat (waga 1),
 • aktywność na lekcji (waga 1)
 • zadania dodatkowe ( waga 1)

IV Zasady przedmiotowego oceniania

 • Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka obcego oraz o sposobie i zasadach oceniania.
 • Ocenie podlegają jedynie wiadomości i umiejętności ucznia.
 • Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiadane. • W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówce uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu/kartkówki w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu/kartkówki w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Uczniowie mają dwa tygodnie na poprawienie oceny niedostatecznej
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie wiadomości oznacza ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie 2 tygodni po uzgodnieniu z nauczycielem
 • Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej zostanie przyłapana na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy, otrzymuje

ocenę niedostateczną.

 • Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć jeden raz w półroczu jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W przypadku kiedy zajęcia odbywają się dwa lub więcej razy w tygodniu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie dwa razy w półroczu. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie do zajęć ocenę niedostateczną.
 • Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, który nastąpił z ważnych przyczyn, na przykład nieobecności w szkole powyżej dwóch tygodni.
 • Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusami”. Za trzy zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na zajęciach rozumiemy: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie zajęć, pracę w grupach.
 • Uczeń, który nie uczestniczył w pisaniu pracy klasowej, sprawdzianu pisemnego bez względu na przyczyny nieobecności, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela.
 • Nieobecność ucznia na sprawdzianie bądź pracy klasowej oznacza się w odpowiedniej rubryce zapisem „nb.”.
 • Jeżeli uczeń nie przystąpił do pracy klasowej lub sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo zaliczyć ten materiał w terminie do dwóch tygodni, a z przyczyn nieusprawiedliwionych ma obowiązek w trybie natychmiastowym
 • Zadania nieobowiązkowe ( dodatkowe ) wpływają na oceną pod warunkiem, że średnia z pozostałych ocen jest wyższa niż 1,55

 Przy ustalaniu ocen bieżących, przyjmuje się następujące zasady:

 Punkty uzyskane ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

 • 0% - 29% niedostateczny
 • 30% - 49% dopuszczający
 • 50% - 69% dostateczny
 • 70% - 89% dobry
 • 90% - 100% bardzo dobry
 • 100% + dodatkowe zadanie na ocenę celującą - celujący

V. Sposoby korygowania niepowodzeń ucznia

 • Uczeń, który ma trudności w nauce ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i konsultacje dla uczniów.
 • Uczeń ma możliwości jeden raz poprawienia każdej oceny bieżącej. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej pod uwagę brane są obie oceny.
 • Uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana, jeśli przystąpi do sprawdzianu wiadomości w terminie do dwóch tygodni od poinformowania go o przewidywanej ocenie. Sprawdzian wiadomości w tym przypadku obejmuje materiał przerobiony przez cały rok.
 • Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwsze półrocze zobowiązany jest uzupełnić braki w opanowaniu materiału oraz wykazać się nabytą wiedzą i umiejętnościami w sposób ustalony przez nauczyciela do końca marca.
 • Uczeń nieklasyfikowany za I półrocze ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin i sposób zaliczenia I półrocza.
 • Uczeń może ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej na zasadach określonych w Regulaminie Wewnątrzszkolnego Oceniania w ZS nr 2 w Chojnicach.
 • Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe odbywaj się według zasad określonych w rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2007 z późniejszymi zmianami.

VI. Zachowanie się na lekcji

 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się i kończą o określonych godzinach.
 • Wszelkie spóźnienia i nieobecności są odnotowywane w dzienniku
 • Na zajęcia nie wchodzimy w okryciach wierzchnich ( kurtki, płaszcze)
 • Osobą odpowiedzialną i kierującą tokiem lekcji jest nauczyciel i dlatego stosujemy się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Obowiązkiem dyżurnego jest dbanie o tablicę w klasie
 • Dbamy o miejsce pracy
 • wszystkie zauważonych zniszczeniach, uszkodzeniach ławek, krzeseł informujemy nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • Po skończonych zajęciach zostawiamy porządek na swoim stanowisku
 • Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy i podręcznik. Ich brak skutkuje wpisaniem nieprzygotowania do lekcji
 • Zwracamy się do siebie z szacunkiem, odpowiednim językiem. Gdy jedna osoba mówi, pozostałe słuchają. Nie zagłuszamy się nawzajem.
 • Podczas lekcji nie wolno korzystać z telefonów komórkowych lub urządzeń o podobnym charakterze – chyba, że za przyzwoleniem nauczyciela.