Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania edukacyjne.

Podstawą klasyfikacji ucznia jest jego obecność na lekcjach przedmiotu nie mniejsza niż 50% oraz uzupełniony zeszyt przedmiotowy ( oprócz szczególnie uzasadnionych przypadków)

 1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, aktywny udział w lekcji, zadania dodatkowe oraz próbne egzaminy zawodowe. Stanowią one składową oceny semestralnej i końcoworocznej (przy czym najważniejsze są oceny za sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, próbne egzaminy zawodowe i odpowiedzi ustne).
 2. Nauczyciel ma prawo w każdej chwili w czasie zajęć odpytać ucznia z bieżącego materiału, który obejmuje trzy jednostki lekcyjne.
 3. Kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę ucznia są niezapowiedziane i obejmują trzy ostatnie tematy lekcji
 4. Kartkówek nie poprawiamy. Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń poprawia kolejnym napisanym zapowiedzianym sprawdzianem który zawierać będzie między innymi wybrane wiadomości kartkówki.
 5. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu świadczy o nieopanowaniu przez ucznia dotychczasowego materiału.
 6. Uczeń w terminie powinien pisać zapowiedziane sprawdziany. Zaliczenie zaległego sprawdzianu powinno nastąpić na następnej z kolei lekcji jednak w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty pisania go przez klasę.
 7. W razie choroby dłuższej niż 14 dni to uczeń z nauczycielem uzgadnia termin zaliczenia zaległego sprawdzianu, jednak w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty pisania go przez klasę.
 8. Brak zaliczenia przez ucznia sprawdzianu w terminie j.w świadczy o nieopanowaniu przez niego danego materiału, co równa się ocenie niedostatecznej.
 9. Sprawdziany pisane w drugim terminie oceniane są jedną ocenę niżej. Ocena nie będzie obniżona jeżeli uczeń był nieobecny ponad 14 dni, które są usprawiedliwione przez lekarza.
 10. Uczniowie będą otrzymywali także prace domowe, które będą oceniane. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczeń wykonał pracę niesamodzielnie, otrzymuje on ocenę niedostateczną.
 11. Uczeń poprawia jedynie ocenę niedostateczną, którą można poprawiać tylko raz.
 12. W przypadku, gdy uczeń zostanie przyłapany na oszukiwaniu (ściąganie), otrzymuje ocenę niedostateczną.
 13. „Szczęśliwy numerek” zobowiązany jest do pisania wszystkich zapowiedzianych sprawdzianów, testów.
 14. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze, które musi zgłosić bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć (zanim nauczyciel zacznie pytać lub sprawdzać zadanie domowe).
 15. Jakiekolwiek korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji bez zgody nauczyciela równa się ocenie niedostatecznej

Uszczegółowione efekty kształcenia po zrealizowaniu których uczeń potrafi :

 • określić program danego roku szkolnego oraz obowiązujące zasady oceniania
 • określić powiązania przedsiębiorstwa gastronomicznego z otoczeniem
 • stosować określone zasady współpracy w danym otoczeniu jednostki gastronomicznej
 • znać kolejne etapy rejestracji dowolnej firmy
 • opracować procedurę postępowania przy założeniu własnej działalności w branży gastronomicznej
 • wybrać właściwą formę organizacyjno prawną planowanej działalności
 • znać i sporządzać dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w gastronomii - sporządzić wniosek CEIDG
 • ustalić formę opodatkowania własnej działalności
 • wymienić rodzaje składek ubezpieczeń społecznych
 • podać terminy składania deklaracji w ZUS
 • rozróżnić i odpowiednio stosować rodzaje dokumentacji rachunkowej
 • sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w gastronomii
 • określić biznesplan i podać jego elementy
 • zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii
 • rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism
 • prawidłowo stosować zasady formułowania i formatowania pism
 • dobrać urządzenia biurowe do wykonywania różnych prac
 • obsłużyć biurowe urządzenia techniczne
 • określić istotę, cel i zakres działań marketingowych
 • rozróżnić elementy marketingu mix
 • omówić cykl życia produktu
 • wyjaśnić strategie cenowe
 • negocjować ceny
 • klasyfikować i omawiać kanały dystrybucji
 • określić promocję i wyjaśnić jej funkcje
 • rozróżnić instrumenty promocji
 • stosować odpowiednie działania marketingowe przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 • dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności
 • zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej
 • rozróżniać rodzaje kalkulacji
 • prawidłowo obliczać koszty jednostkowe
 • stosować rachunek kalkulacyjny kosztów
 • ustalać wynik jednostki gastronomiczne

Ocenianie:

 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zdobędzie wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania w danej klasie. Zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach nietypowych.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności. Potrafi samodzielnie, bezbłędnie wykonać uszczegółowione efekty kształcenia. Samodzielnie wykazuje się umiejętnością praktycznego posługiwania się wiadomościami według poznanych schematów lub podanych mu wzorów.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności, ale samodzielnie wykonuje typowe zadania. Poznane zagadnienia potrafi przedstawić w innej formie niż je zapamiętał. Potrafi je streścić, uczynić postawą prostego wnioskowania. Samodzielnie z niewielkimi błędami wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w stopniu średnim opanował wiadomości i umiejętności. Potrafi jednak omówić zagadnienia ujęte w uszczegółowionych efektach kształcenia. Ocena ta oznacza gotowość ucznia do przypomnienia sobie definicji, praw, zasad działania zgodnie z uszczegółowionymi efektami kształcenia. Wiąże się to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomości. Uczeń nie powinien ich mylić ani zniekształcać.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń. Który posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale braki te nie przeszkadzają mu w uzyskaniu podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe teoretyczne i praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności.
 • Ocenę niedostateczną Otrzymuje uczeń, który nie spełnia w/w wymagań. Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwią mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.

Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane według skali ocen:

 • 0% - 30% - niedostateczny
 • 31% - 50% - dopuszczający
 • 51% - 70% - dostateczny
 • 71% - 90% - dobry
 • 91% - 100% - bardzo dobry

Próbne egzaminy zawodowe praktyczne :

 • 0% - 74% - niedostateczny
 • 75% - 81% - dopuszczający
 • 82% - 87% - dostateczny
 • 88% - 93% - dobry
 • 94% - 100% - bardzo dobry

Próbne egzaminy zawodowe teoretyczne :

 • 0% - 49% - niedostateczny
 • 50% - 60% - dopuszczający
 • 61% - 70% - dostateczna
 • 71% - 90% - dobry
 • 91% - 100% - bardzo dobry

Uczeń ma prawo do

 • uzyskania informacji o planowanym sprawdzianie lub teście co najmniej na tydzień przed jego terminem
 • zgłoszenia nie przygotowania do lekcji bez podawania przyczyny raz w semestrze -uzyskania od nauczyciela wyjaśnienia w razie wątpliwości co do otrzymania danej oceny.
 • poprawiania w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem oceny niedostateczne otrzymane w wyniku sprawdzianów i testów
 • zgłaszania własnych inicjatyw i wniosków co do metod i form pracy w celu uatrakcyjnienia zajęć i zwiększenia efektywności procesu nauczania.