Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z późn. zm.

Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości są elementem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom przedmiotowe zasady oceniania.

Ocenianie na lekcjach podstaw przedsiębiorczości dokonywane będzie według sześciostopniowej skali ocen. Mogą być stosowane również dodatkowe znaki plus i minus przy ocenach bieżących.
Ocena semestralna uwzględnia wszystkie oceny bieżące. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i inne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć lekcyjnych. Uczeń, po uprzedniej zgodzie nauczyciela, może zrobić telefonem zdjęcie swojego sprawdzonego sprawdzianu. Nieobecny w dniu oddania sprawdzianu uczeń zgłasza chęć wglądu w swoją pracę nauczycielowi.

 1. Cele przedmiotowych zasad oceniania:

Ze względu na specyfikę przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, system oceniania ma za zadanie:

 • wyzwalać w uczniach postawy przedsiębiorcze,
 • motywować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach,
 • uwzględniać wszelkie przejawy twórczej aktywności ucznia w pracach na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego, 
 • zachęcać do takich zachowań interpersonalnych, które polegają na respektowaniu uczuć, opinii i praw innych osób, przy jednoczesnym wyrażaniu własnego zdania w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy

Przy ocenie osiągnięć ucznia uwzględniane są: 

 • aktywna i twórcza postawa podczas zajęć,
 • zachowania przedsiębiorcze na zajęciach z przedmiotu, a także w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, 
 • ustne wypowiedzi ucznia formułowane w oparciu o uzyskaną na lekcji wiedzę,
 • różnorodne formy prac ucznia powstałe podczas realizacji różnych rodzajów metod aktywizujących (projekty, gry, studia przypadku),
 • sprawdziany (testy otwarte, zamknięte, jedno- i wielokrotnego wyboru, inne),
 • opracowane i wygłoszone referaty samodzielnie przygotowane przez ucznia,
 • udział w różnorodnych formach szkolnej (np. Szkolna Gra Giełdowa) i pozaszkolnej rywalizacji młodzieży (olimpiady przedmiotowe, konkursy)
 • staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu.

 

 1. Obszary oceniania:
 2. Wiedza i umiejętności:
 • stopień zrozumienia pojęć i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • sposób prowadzenia rozumowań,
 • stosowanie wiedzy ekonomicznej w sytuacjach praktycznych,
 1. Współpraca w zespole,
 2. Styl pracy ucznia:
 • samodzielność pracy,
 • pomysłowość i inwencja twórcza,
 • systematyczność,
 • aktywność podczas lekcji,
 • estetyka wykonania i forma prezentacji wyników pracy,
 • aktywność w konkursach i olimpiadach
 1. Samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości

 

 1.  Formy pracy podlegające ocenie:

Uczeń na lekcji oceniany będzie za pomocą następujących narzędzi:

 1. prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności:
 • sprawdziany – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem obejmujące daną partię materiału, z odpowiednią adnotacją w dzienniku,
 • kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów lekcji (realizowane w ciągu nie więcej niż 5 ostatnich lekcji), nie muszą być zapowiedziane;
 1. odpowiedzi ustne – polegających na sprawdzeniu umiejętności ucznia w zakresie rozumienia problemu, związków przyczynowo-skutkowych, postaw i przekonań, obejmujące materiał
  z trzech ostatnich tematów lekcji (realizowane w ciągu nie więcej niż 5 ostatnich lekcji);
 2. aktywność na lekcji – za aktywną postawę na lekcjach uczeń będzie nagradzany oceną bardzo dobrą na którą będą przeliczane plusy (5 plusów-ocena bdb, 5 minusów-ocena niedostateczna, znaki przeciwne się znoszą).; w przypadku uczniów, którym oceny bardzo dobre zaniżają średnią możliwe jest przeliczenie trzech ocen z aktywności 5 na jedną ocenę 6.
 3. zadania domowe,
 4. prace dodatkowe - referat w połączeniu z prezentacją multimedialną (jako alternatywna możliwość dla ucznia zdobycia dodatkowej oceny);
 5. projekty wykonywane indywidualnie i w grupach (uwaga: wszyscy członkowie grupy wykonujący dany projekt otrzymują tę samą ocenę, podział pracy i indywidualne zaangażowanie członków grupy muszą być regulowane wewnątrz grupy)
 6. uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt, który może być oceniany przynajmniej raz w semestrze (ocenie podlega systematyczność i staranność prowadzenia notatek, zapisywanie zadań domowych, kompletność wszystkich tematów)

 

 1. Formy zapowiadania i poprawy ocen:
 • Wszystkie sprawdziany, kartkówki, prace domowe, projekty niezrealizowane w terminie są oznaczane jako „0”. Uczeń musi  uzupełnić (zaliczyć) brakującą pracę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wpisu „0”. W przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności termin zaliczenia ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.
 • Uczeń, który nie stawi się na zaliczenie w wyznaczonym terminie, otrzymuje drugie 0 i przystępuje do zaliczenia danego materiału na pierwszej lekcji przedsiębiorczości, na której będzie  obecny.
 • ocena ze sprawdzianu obejmującego dany dział materiału ( jest zapowiadany na 1 tydzień przed jego przeprowadzeniem).Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w sprawdzianie w określonym dniu. Uczeń, który  z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu z całą klasą powinien uczynić to w ciągu 2 tygodni od daty sprawdzianu. Poprawa oceny niedostatecznej może odbywać się poza lekcją, w czasie uzgodnionym z  nauczycielem. Ocenę z poprawy wpisuje się obok pierwszej oceny. Ocenione prace są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego z możliwością wglądu przez uczniów i rodziców na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 • Ocena z kartkówki– poprawa w formie ustnej lub pisemnej, obejmująca trzy ostatnie tematy lekcji (realizowane w ciągu nie więcej niż 5 ostatnich lekcji),
  w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od momentu otrzymania oceny. Poprawa oceny niedostatecznej może odbywać się poza lekcją, w czasie wyznaczonym przez nauczyciela Ocenę z poprawy wpisuje się obok pierwszej oceny.
 • Ocena z odpowiedzi ustnej– poprawa w formie ustnej, obejmująca trzy ostatnie tematy lekcji (realizowane w ciągu nie więcej niż 5 ostatnich lekcji). Poprawa możliwa w każdym terminie, niezależnie od czasu, który upłynął od otrzymania niesatysfakcjonującej oceny. Poprawa z inicjatywy ucznia.
 • Oceny z prac pisemnych, projektów, zadań wykonywanych na lekcjiuczeń w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny może poprawić każdą ocenę. Nieoddanie pracy w terminie skutkuje wpisaniem „0”- do poprawy w ciągu 2 tygodni 

 

 1. Kryteria na poszczególne stopnie:

Celujący:

 • uczeń w terminie oddaje wszystkie prace
 • uzyskuje średnią powyżej 5,0 (przy ocenie śródrocznej i rocznej)
 • wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową
  i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką,
 • potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć prawidłowe wnioski,
 • swobodnie i poprawnie posługuje się terminologią fachową przy omawianiu zjawisk
  i procesów społeczno – ekonomicznych, samodzielnie je interpretuje, ocenia
  i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza treści nauczania,
 • podejmuje się wykonania zadań dodatkowych znacznie wykraczających poza podstawę programową,
 • uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Bardzo dobry:

 • uczeń w terminie oddaje wszystkie prace
 • uzyskuje średnią powyżej 4,6 (przy ocenie śródrocznej i rocznej) i ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę minimum dopuszczającą (w pozostałych przypadkach konieczne uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 5,0)
 • ma bogate wiadomości na poziomie ponadpodstawowym,
 • wykazuje zainteresowanie przedmiotem,
 • umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach i je selekcjonować,
 • właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy,
 • umie oceniać otaczającą rzeczywistość gospodarczą zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości,
 • kieruje pracą zespołu rówieśników,
 • samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i inne środki poglądowe,
 • uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dobry:

 • uczeń w terminie oddaje wszystkie prace (możliwe sporadyczne opóźnienia)
 • uzyskuje średnią powyżej 3,6 (przy ocenie śródrocznej i rocznej) i ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę minimum dopuszczającą (w pozostałych przypadkach konieczne uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,0)
 • wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik, lekcja),
 • zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentuje,
 • rozumie omawiane treści i potrafi je wytłumaczyć innym,
 • rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu społecznym i gospodarczym,
 • uogólnia i formułuje wnioski.

Dostateczny:

 • uczeń oddaje wszystkie prace (ewentualne opóźnienia w oddaniu prac są nadrabiane w ustalonym terminie)
 • uzyskuje średnią powyżej 2,6 (przy ocenie śródrocznej i rocznej) i ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę minimum dopuszczającą (w pozostałych przypadkach konieczne uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 3,0)
 • rozumie polecenia i instrukcje,
 • zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je  prezentuje,
 • rozumie omawiane zagadnienia,
 • dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk,
 • samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania,
 • aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych,
 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Dopuszczający:

 • Uczeń nie oddał wszystkich prac,
 • Uzyskuje średnią ocen w semestrze (roku szkolnym) nie niższą niż 1,8 i ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę minimum dopuszczającą (w pozostałych przypadkach konieczne uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 2,0)
 • częściowo rozumie polecenia nauczyciela,
 • zapamiętał wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,
 • poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, dokumenty,
 • wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma luki w zapisach lekcji i pracach domowych.

Niedostateczny

 • Uczeń nie oddał wszystkich prac,
 • Uzyskuje średnią ocen w semestrze (roku szkolnym) niższą niż 1,8
 • nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania koniecznych do dalszego kształcenia,
 • nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu,
 • wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
  nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu,
 • opuszcza zajęcia z przedmiotu.

W przypadku prac pisemnych, w tym głównie sprawdzianów, stosuje się następującą skalę :

 • 95% - 100% - ocena celująca
 • 85% - 94,99% - ocena bardzo dobra
 • 70,01% - 84,99% - ocena dobra
 • 50,01%- 70% - ocena dostateczna
 • 30% - 50% - ocena dopuszczająca
 • 0% - 29,99% - ocena niedostateczna

Oceny za krótkie kartkówki ustala nauczyciel indywidualnie w zależności od ilości pytań i stopnia trudności.

INFORMACJA ZWROTNA

Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów. Podstawowym narzędziem jest trafna i skuteczna informacja zwrotna, którą nauczyciel daje uczniowi.

Informacja zwrotna , która pomoże uczniowi się doskonalić, powinna zawierać cztery elementy:

 • wskazywać dobre elementy w pracy ucznia,
 • pokazać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,
 • dawać wskazówki, jak należy to poprawić,
 • dać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Informacja zwrotna jest przekazywana w trakcie rozmowy nauczyciela z uczniem i ma prowadzić do jasnego, wspólnego określenia:

 • Co uczeń powinien zacząć robić
 • Co uczeń powinien przestać robić
 • Co uczeń chciałby kontynuować

 

Podczas lekcji przedsiębiorczości uczeń otrzymuje informację zwrotną dotyczącą jego wyników Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Rodzice uczniów mają prawo do uzyskania informacji na temat pracy uczniów i uzasadnienia ocen w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem. Jeżeli rodzic chce uzyskać pisemne uzasadnienie oceny wymagane jest zwrócenie się do nauczyciela w formie pisemnej, nie później niż w ciągu tygodnia po wpisaniu oceny. Nauczyciel ma 2 tygodnie na pisemne uzasadnienie oceny.

 1. Dodatkowe ustalenia:
 • uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej; nieprzygotowanie obejmuje także brak zadania, brak zeszytu z zadaniem, brak podręcznika na ławce.
 • za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje plusy lub minusy, których ilość decyduje o ocenie cząstkowej wstawianej do dziennika po skonwertowaniu (5 plusów-ocena bdb, 5 minusów-ocena niedostateczna, znaki przeciwne się znoszą); w przypadku uczniów, którym oceny bardzo dobre zaniżają średnią możliwe jest przeliczenie trzech ocen z aktywności 5 na jedną ocenę 6.
 • Nauczyciel może podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną, jeśli uczeń znacząco wyróżnia się pracą i frekwencją na zajęciach.
 • Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę ważoną średnią ocen z całego roku. Nauczyciel ma prawo podwyższyć tę ocenę w przypadku wyraźnych postępów ucznia w drugim semestrze (średnia z drugiego semestru jest znacząco wyższa od średniej z pierwszego semestru).
 • prace dodatkowe, udział w konkursach i olimpiadach mogą mieć tylko korzystny wpływ
  na ocenę końcową ucznia;