CEL GŁÓWNY:

 • wszechstronny rozwój fizyczny

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu ucznia przez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego,
 • osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o zdrowie,
 • wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno - koordynacyjnej,
 • opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę, podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się,
 • wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej,
 • wyposażenie wychowanków w wiadomości dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych latem i zimą w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej,
 • kształtowanie postaw osobowościowych.

CELE OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 • diagnoza rozwoju fizycznego ucznia - określenie indywidualnych potrzeb i trudności każdego ucznia,
 • wdrażanie do samokontroli i samooceny,
 • wspieranie - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • bieżące informowanie uczniów i rodziców o aktywności, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,
 • ewaluacja wybranego programu.

OBSZAR AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCY OCENIE

 • POSTAWA:
  • udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły, higiena osobista),
  • reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,
  • prozdrowotny styl życia.
 • POSTĘP W ROZWOJU FIZYCZNYM
  • progresja cech motorycznych, umiejetności technicznych i taktycznych
  • umiejętność samooceny rozwoju fizycznego
 • UMIEJĘTNOŚCI:
  • Ruchowe
   stopień opanowania umiejętności ruchowych (co potrafię, jak wykonuję) z zakresu wymagań programowych,
  • Organizacyjne
   stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno - sportowych
 • WIADOMOŚCI:
  • Wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:
  • organizacji bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc),
  • współpracy w czasie zajęć,
  • samosterowania rozwojem,
  • przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu,
  • psychofizycznej adaptacji organizmu do wysiłku,
  • ochrony zdrowia,
  • pierwszej pomocy

FORMY I METODY KONTROLI :

 • obserwacja ucznia w trakcie zajęć (premiowanie aktywności),
 • przygotowanie do lekcji-strój sportowy, współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu sprzętu sportowego.
 • zadania kontrolno - oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych,
 • testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności (biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia),
 • testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości
 • (w zależności od potrzeb),
 • aktywności w realizacji zadań prozdrowotnych
 • udziału w konkursach sportowych.

KRYTERIA OCEN

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy: obuwie, koszulkę, spodenki sportowe, dresy – dostosowany do pogody i specyfiki ćwiczeń. Zdejmuje biżuterię i zegarek.
 4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na lekcji, udział w konkursach sportowych szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w zajęciach klubu sportowego.
 5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych z powodów zdrowotnych, bez zwolnienia lekarskiego, po okazaniu stroju sportowego raz w semestrze . Każde następne nieprzygotowanie daję ocenę niedostateczną.
 6. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, karcie ocen oraz w swoim zeszycie pomocniczym.
 7. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 8. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału jaki będzie oceniany.
 9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie do jednego tygodnia od dnia poinformowania o ocenie. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i końcowej.
 10. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek poddania się tej formie w ciągu jednego tygodnia od dnia ustalonego przez nauczyciela. W tej sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce z ocenami wpisuje się ołówkiem „nieobecny” (nb). Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości otrzymania oceny nauczyciel wymazuje zapis „nieobecny”, a wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał uczeń z zaliczenia. Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości otrzymania oceny nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.
 11. O ocenach cząstkowych nauczyciel przedmiotu wychowanie fizyczne informuje rodziców poprzez wpisanie do tabeli ocen dwa razy w semestrze.
 12. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń otrzymuje ocenę za aktywność.
 13. Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.
 14. W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 15. Rodzic może jednorazowo zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z powodu niedyspozycji zdrowotnej.
 16. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.
 17. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są informowani przez wpis do dziennika i informację ustną ( ocena proponowana) na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. W przypadku przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice są powiadamiani pisemnie przez wychowawcę klasy i nauczyciela na miesiąc przed terminem klasyfikacji.
 18. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą i dyrekcją szkoły wyznacza uczniowi termin egzaminu kwalifikacyjnego.
 19. Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na co najmniej ocenę bardzo dobrą z wymienionych obszarów aktywności, uczestniczył w zawodach sportowych na etapie gminy, powiatu oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę.
 20. Stosuje się wagi ocen: waga 3- aktywność na lekcji, reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, waga 2- brak stroju sportowego, nieprzygotowanie do lekcji, waga 1- oceny bieżące (zaliczenia, sprawdziany, gry, itd.)
 21. Ocena za aktywność wystawiana jest przynajmniej dwa razy w semestrze.

III. WYMAGANIA PODSTAWOWE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE

WIADOMOŚCI:

Uczeń:

 • wie co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie (zdrowy tryb życia aktywny wypoczynek itd.)
 • zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń fizycznych np. przewrót w przód, pozycji wyjściowych np. postawa zasadnicza, zadań ruchowych
 • prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność itd.
 • potrafi wymienić dwie wady postawy ciała,
 • wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała,
 • zna trzy próby sprawdzające poziom sprawności fizycznej,
 • zna kilka dyscyplin sportowych letnich i zimowych
 • zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach zabaw i gier ruchowych,
 • zna podstawowe przepisy dwóch zespołowych gier sportowych i jednej indywidualnej uprawianych w szkole,

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 • próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy określone jako wymagania podstawowe,
 • osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się na poziomie podstawowym,
 • umie dokonać dwóch prób sprawności ruchowej i porównać z wynikami kolegów,
 • próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole
 • w zabawach ruchowych,
 • opanował jedną z technik relaksacji-dwa ćwiczenia oddechowe lub dwa typu streching,
 • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma miernicza),

POSTAWY:

Uczeń:

 • zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w terenie naturalnym,
 • bezpiecznie zachowuje się na zajęciach wychowania fizycznego, przestrzega zasady samoasekuracji,
 • zna i stosuje zasady higieny osobistej i stroju po wysiłku fizycznym,
 • szanuje sprzęt sportowy,
 • wie, co oznacza zasada „czystej gry” będąc w roli zawodnika i widza.
 1. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE

WIADOMOŚCI:

Uczeń :

 • określa wpływ ruchu na organizm,
 • wie co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie,
 • określa znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych,
 • stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym,
 • zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole,
 • prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje wyjściowe do ćwiczeń oraz zadania
 • ruchowe,
 • dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała powstawaniu wad postawy,
 • określa wszystkie rodzaje prób sprawdzających poziom sprawności fizycznej,
 • zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe,
 • zna znaczenie kształtowania cech motorycznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 • wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej
 • klasy określone jako wymagania ponadpodstawowe rozwija je i utrzymuje wysoki ich poziom,
 • potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego (wzrost i ciężar ciała) oraz sprawność fizyczną za pomosprawdzianów sprawności fizycznej,
 • rozwija i wykorzystuje umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole we współzawodnictwie sportowym,
 • opanował kilka technik relaksacji np. streching
 • potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnikami zabawę, grę, konkurs
 • umie przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące przygotowujące organizm do wysiłku fizycznego,
 • czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach sportowych,
 • potrafi sędziować rozgrywki klasowe,

POSTAWY:

Uczeń:

 • stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie wykonywania ćwiczeń,
 • umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega zasady „fair play”
 • potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w zespole,
 • dostrzega występujące na co dzień sytuacje oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu,
 • umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem i nadmiernym promieniowaniem słonecznym,
 • umie dobrać strój do pogody,
 • potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach.
 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI:

1) POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZCZNEGO I ZDROWEGO CIAŁA

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń nie opuścił, z powodów nieusprawiedliwionych ani jednej lekcji wychowania
 • Zawsze jest przygotowany do lekcji
 • Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów stanowi wzór do
 • naśladowania.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.
 • Systematycznie nosi strój sportowy.
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych wychowanie
 • fizyczne nie budzą żadnych zastrzeżeń.
 • Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt.
 • Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne.

OCENA DOBRA

 • Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznegow semestrze, ale są one usprawiedliwione.
 • Systematycznie nosi strój sportowy.
 • Jego postawa społeczna, stosunek do wychowania fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń
 • (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).
 • Uczestniczył aktywnie w 80% w zajęciach.

OCENA DOSTATECZNA

 • Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie usprawiedliwiać.
 • Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.
 • Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny stosunek do ćwiczeń,
 • nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie szanuje sprzętu sportowego.
 • Uczestniczył w 60% w zajęciach.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
 • Bardzo często nie przynosi stroju sportowego.
 • Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela, nie zachowuje dyscypliny.
 • Uczestniczył w 50% w zajęciach.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju , nie słucha poleceń nauczyciela, przeszkadza
 • kolegom, swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących.
 • Nie korzysta z żadnych proponowanych możliwości uczestniczenia w rekreacji ruchowej, nie ma tez żadnych innych własnych propozycji.

2) POSTĘP W ROZWOJU FIZYCZNYM

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane wymagania na ocenę
 • bardzo dobrą.
 • Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie testów
 • sprawności fizycznej.
 • Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się
 • wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach realizowanych na lekcji.
 • Bierze udział co najmniej jeden raz w semestrze w zawodach odpowiadającym jego
 • zainteresowaniom

OCENA BARDZO DOBRA

 • Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 • Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny sprawności
 • Doskonali swoją sprawność fizyczną.

OCENA DOBRA

 • Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dobrą .
 • Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny sprawności fizycznej.
 • Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym usprawnieniem.

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dostateczną.
 • Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej
 • sprawności fizycznej.
 • Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym.

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe na ocenę dostateczną.
 • Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności fizycznej.
 • Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym.
 • Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę.
 • Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej)
 • Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym.
 • Uczeń nie przygotowuje się do zajęć ( brak stroju sportowego).
 • Uczeń odmawia wykonywania ćwiczeń.

3) UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania
 • ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania.
 • (uczeń posiada umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ).
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co wykorzystuje w
 • praktyce ( grze zespołowej).
 • Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.
 • Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe.
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie,
 • wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu.
 • Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w
 • wymaganiach ponadpodstawowych.
 • Próbuje sędziować rozgrywki klasowe.
 • Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.
 • Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej.

OCENA DOBRA

 • Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami.
 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.
 • W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania podstawowe, czyli
 • wystarczające .
 • Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
 • Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara.
 • Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania podstawowe.
 • Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.
 • Nabyte umiejętności nie przedkładają się na wyniki.
 • Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń, gier i zabaw jest iewystarczający.
 • Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce.

 OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako wymagania podstawowe.
 • Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.
 • Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych.
 • Nie potrafi opanować podstawowych umiejętności technicznych , ćwiczeń i gier.
 • Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego minimum

4) WIADOMOŚCI

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych
 • formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym .
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i gminnych.
 • Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową.
 • Organizuje gry i zabawy dla siebie i kolegów.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje, zajęcia
 • pozalekcyjne).
 • Bierze udział w zawodach międzyszkolnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych
 • szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.
 • Potrafi czynnie spędzać czas wolny.
 • Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji.
 • Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją pomysłowość.
 • Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń.

OCENA DOBRA

 • Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych.
 • Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie.
 • Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga nauczycielowi w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i sprzątanie sprzętu ).

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły.
 • Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.
 • Swój wolny czas spędza jako kibic.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją .
 • Nie podejmuje żadnych działań na lekcji.
 • Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma niechętny stosunek do ćwiczeń.
 • Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu, sprzątnięcie go .

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją.
 • Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 • Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę.
 • Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu, zawodów sportowych.