Sprawozdanie z realizacji Programu Rządowego Aktywna Tablica – edycja 2020/2021”

Nauczyciele brali udział w szkoleniach organizowanych zarówno w ramach programu „Aktywna tablica”, jak również szukali własnych możliwości dalszego zawodowego rozwoju.

W ciągu realizacji zadań związanych z Programem Rządowym „Aktywna Tablica” w szkole zrealizowano:

I. Dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK dla nauczycieli sieci międzyszkolnej. Jedna dotyczyła języka polskiego, a druga nauczania języka angielskiego.

II. Opracowane przez nas scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK można również znaleźć na stronie szkoły.

III. Koordynator i Nauczycielski Zespół Samokształceniowy w składzie 3 osób został powołany i zatwierdzony decyzją dyrektora szkoły. Wspierał on grono pedagogiczne w zakresie stosowania TIK w procesie dydaktyczno - wychowawczym, służył radą przy prowadzeniu blogów klasowych, wykorzystaniu TIK w porządkowaniu i zastosowaniu materiałów dydaktycznych nie tylko dla nauczycieli, ale również dla uczniów i ich rodziców. Proponował również możliwości w zakresie szkoleń i webinariów dla nauczycieli.

IV. Począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica” zrealizowano ……...  godzin zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK na każdy odział szkolny.

VI. Zorganizowano 2 spotkania Nauczycielskiego Zespołu Samokształceniowego. 

Główne rezultaty programu:

• nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia,

• zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania,

• wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,

• nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Koordynator: