Podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu stanowią kryteria WZO, a także szczegółowe zasady, o których nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów na początku roku szkolnego.

Zadania systemu oceniania

 • Pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
 • Wskazywanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
 • Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za osobiste postępy.
 • Wdrażanie uczniów do samooceny.

Zasady oceniania ucznia

 • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według skali:
  1. stopień celujący – 6 (cel);
  2. stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
  3. stopień dobry – 4 (db);
  4. stopień dostateczny – 3 (dst);
  5. stopień dopuszczający – 2 (dop);
  6. stopień niedostateczny – 1 (ndst).
 • Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest średnią arytmetyczną,
  uwzględniającą również zaangażowanie ucznia.
 • W zapisie ocen cząstkowych oraz ocen klasyfikacyjnych śródrocznych uwzględnia się znaki
  „+”„-„.
 • Przyjmuje się wspólną skalę procentową oceniania prac klasowych, sprawdzianów, testów,
  kartkówek i innych zadań w których ocena wyznaczana jest na podstawie ilości zdobytych punktów dla poszczególnych ocen:
  1. 0 – 29% - niedostateczny;
  2. 30 – 49% - dopuszczający;
  3. 50 – 64% - dostateczny;
  4. 65 – 79% - dobry;
  5. 89 – 94% - bardzo dobry;
  6. 95 – 100% - celujący.
 • Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, które uczeń uzyskuje poprzez:
 1. przygotowanie do zajęć – terminowość i systematyczność wykonywania i oddawania prac
  wytwórczych, posiadania materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonywania zadań;
 2. pracę na lekcji:
  • jakość pracy, zaangażowanie i aktywność na lekcji,
  • staranność, dokładność i dobra organizacja pracy podczas powierzonych zadań,
  • twórcze rozwiązywanie problemów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • prezentacja prac wytwórczych,
  • prawidłowe wypełnianie kart pracy.
 3. prace wytwórcze;
 4. sprawdziany i testy (zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem materiału) oraz kartkówki;
 5. odpowiedzi ustne;
 6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego - zeszyt ucznia będzie sprawdzany co najmniej raz wsemestrze, uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek za czas nieobecności w szkole
 7. dodatkowe sukcesy ucznia – osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (związanych z tematyką przedmiotu).
 • Uczeń może poprawić ocenę według następujących zasad:
  1. sprawdziany (tylko oceny: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną) w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania i omówienia pracy, na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu, jednak nie przekraczając terminu wystawienia oceny śródrocznej i rocznej;
  2. dany sprawdzian poprawia się tylko raz;
  3. otrzymaną ocenę wpisuje się do dziennika z zaznaczeniem „poprawa sprawdzianu”, w przypadku oceny niższej niż poprzednia pod uwagę bierze się lepszy wynik;
  4. uczniowie, którzy nie pisali danego sprawdzianu z powodu nieobecności piszą go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
  5. każdy uczeń, który był nieobecny na zajęciach lekcyjnych ma obowiązek samodzielnie uzyskać informacje od nauczycieli lub uczniów o przewidywanych terminach sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz o wszystkich zadaniach domowych, które powinny być zrealizowane;
  6. uczeń, który w trakcie zapowiadania sprawdzianu nie był obecny na zajęciach, ma obowiązek na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu po ustaniu nieobecności ustalić z nauczycielem prowadzącym te zajęcia termin przeprowadzenia pisemnej pracy kontrolnej. Termin ten nie może przekraczać 10 dni. Nauczyciel ma prawo zmienić formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia;
  7. kartkówki nie podlegają możliwości poprawy;
  8. prace praktyczne wykonywane na lekcji, w terminie dowolnym po ustaleniu z nauczycielem, jednak nie przekraczającym terminu wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
 • Prace z projektów, aktywność, zeszyt nie podlegają poprawie.

Kryteria oceny osiągnięć ucznia

 • Przy ocenie prac wytwórczych ocenia się:
  • zgodność z projektem,
  • samodzielność pracy,
  • oryginalność rozwiązań,
  • wkład pracy ucznia,
  • estetykę wykonania.
 • Oceniając prace wytwórcze brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji zajęć, jego motywację i zaangażowanie w pracę.
 • Ocenie podlegać będą następujące formy pracy:
  • stosunek ucznia do przedmiotu (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, przygotowanie materiałów niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, zadania domowe),
  • testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne
  • aktywność ucznia podczas pracy na lekcji (m.in.: częste zgłaszanie się na lekcji, aktywna praca w grupie, wykonywanie dodatkowych zadań) oceniana jest „+” (plusami). Trzy „+” (plusy) dają ocenę bardzo dobrą,
  • wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu,
  • znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania wiedzy i umiejętności,
  • uczestnictwo w konkursach przedmiotowych – trzy pierwsze miejsca nagradzane będą oceną celującą (cząstkową), zwycięstwo w etapie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub ogólnoświatowym nagrodzone zostanie oceną celującą (semestralną).
 • Poza wiedzą i umiejętnościami ocenie podlegać będzie również:
  • umiejętność pracy w grupie,
  • udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

Kryteria oceniania

 • Ocenę celującą (6) – otrzymuje uczeń, który:
  • inicjuje dyskusję i bierze w niej czynny udział;
  • który przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć;
  • który w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności przekazanych przez nauczyciela i wykorzystuje wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności;
  • który ma świadomość wpływu znajomości programu związanego z przedmiotem na rzeczywistość;
  • który wykazuje się zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych;
  • argumentuje w obronie własnych poglądów;
  • który posiada motywację i dojrzałość podejścia do nauki przedmiotu przewyższającą wymagania edukacyjne przewidziane na danym etapie edukacyjnym;
  • który posiada postawę twórczą, aktywna, poszukującą;
  • który uzyskuje bardzo dobre wyniki z pisemnych prac kontrolnych oraz realizuje zadania domowe;
  • który aktywnie pracuje na lekcji oraz uzyskuje oceny zgodne z oczekiwaniami nauczyciela z odpowiedzi ustnych;
  • który aktywnie i chętnie uczestniczy w wydarzeniach odbywających się na terenie szkoły jak i poza nią (wydarzenia wskazane przez nauczyciela). oraz wykona jedno zadanie dodatkowe wskazane przez nauczyciela;
  • który jest zaangażowany w proces twórczy;
  • który uzyskuje tytuł laureata w konkursach związanych z: szkolnych (ocena celująca cząstkowa) i pozaszkolnych (ocena celująca końcowa);
  • który jest zaangażowany w pracę twórczą na zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotu (w przypadku braku ocen semestralnych i oceny końcowej na poziomie - bardzo dobrych; uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach z przedmiotu podnosi ocenę końcową ucznia jeden stopień).
 • Ocenę bardzo dobrą (5) – otrzymuje uczeń, który:
  • który w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności przekazanych przez nauczyciela i wykorzystuje wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności;
  • który sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;
  • który bierze udział w dyskusjach na tematy i potrafi uzasadnić swoje poglądy;
  • który chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach związanych z przedmiotem na terenie szkoły;
  • który potrafi osobiście ustosunkować się do wartości przekazywanych na przedmiocie oraz uzasadnić swoją opinie;
  • który bierze czynny udział w pracach zespołowych oraz poprawnie wykonuje powierzone zadania;
  • który przejawia duża aktywność twórczą;
  • który aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach, wciąż wzbogaca i rozszerza swoja wiedzę z danego przedmiotu;
  • który odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze;
  • który potrafi omówić poruszane zagadnienie, posługując się odpowiednimi pojęciami.
 • Ocenę dobrą (4) – otrzymuje uczeń, który:
 • który wystarczająco opanuje przekazywany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności;
  • który właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i potrafi rozwiązywać typowe problemy;
  • który bierze czynny udział w pracach zespołowych oraz poprawnie wykonuje powierzone zadania;
  • który z pomocą nauczyciela: potrafi interpretować (charakteryzować) omawiane zagadnienie oraz stara się ustosunkować do przedstawianych wartości i uzasadnić swoją decyzję;
  • który przejawia duża aktywność w czasie lekcji;
  • który jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy;
  • który rozwija umiejętności wyrażania własnych uczuć i odczuć, chętnie podejmuje trud tworzenia.
 • Ocenę dostateczną (3) – otrzymuje uczeń, który:
  • który opanował przekazaną przez nauczyciela wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, ale nie wykazuje się osobistym zainteresowaniem (zaangażowanie);
  • który bierze udział w pracach zespołowych w klasie, ale pracuje mało aktywnie;
  • który z pomocą nauczyciela: potrafi interpretować (charakteryzować) omawiane zagadnienie oraz stara się ustosunkować do przedstawianych wartości i uzasadnić swoją decyzję;
  • który stara się być przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć;
  • który podejmuje trud rozwiązywania problemów związanych z przedmiotem;
  • który zna podstawowe terminy i pojęcia związane z przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Ocenę dopuszczającą (2) – otrzymuje uczeń, który:
  • który podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności opanował w stopniu niepełnym i nie wykazuje osobistej aktywności;
  • który uczestniczy w pracach zespołowych w nikłym stopniu;
  • który tylko z pomocą nauczyciela: potrafi interpretować (charakteryzować) omawiane zagadnienie oraz stara się ustosunkować do przedstawianych wartości i uzasadnić swoją decyzję;
  • który z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia wykonywane na zajęciach;
  • który rzadko przygotowuje się do zajęć, nie przynosi zalecanych materiałów i przyborów;
  • który musi być stymulowany przez nauczyciela do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 • Ocenę niedostateczną (1) – otrzymuje uczeń, który:
  • który nie opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych programem i nie przejawia osobistej aktywności na zajęciach z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
  • który nie wykonuje powierzonych zadań nawet z pomocą nauczyciela;
  • który nie wypowiada się na tematy poruszane w ramach przedmiotu, nie bierze udziału w dyskusjach;
  • który nie bierze udziału w pracach grupowych;
  • który nie wykazuje chęci zmiany postaw wobec przedmiotu.

 Kryteria oceniania ucznia z zaleceniami PPP

 • Nauczyciel prowadzący przedmiot dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy
  i umiejętności w stosunku do uczniów z zaleceniami PPP.
 • Przy ocenianiu uczniów nauczyciel uwzględnia zaleceniach PPP.
 • W przypadku uczniów z zaleceniami PPP należy dostrzegać częściowy sukces, progresję w przełamywaniu trudności, brać pod uwagę włożony wysiłek i chęć pokonania trudności, a nie tylko uzyskane efekty. Nagradzać należy za aktywność podczas lekcji, nawet jeżeli nie owocuje zawsze dobrymi odpowiedziami, a także punktować za chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych.