(obowiązujące zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym oraz hybrydowym)

Przedmiotowe Zasady Oceniania z „Informatyki” są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z informatyki na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

Oceniane są następujące formy aktywności ucznia:

 • kartkówki i testy: krótkie sprawdziany praktyczne przy komputerze pozwalające na bieżąco ocenić́ stopień́przyswojenia materiału,
 • sprawdziany: dłuższe sprawdziany praktyczne przy komputerze pozwalające ocenić stopień przyswojenia materiału ,
 • zadania wykonywane na lekcji, przy komputerze, zgodnie z podanymi przez nauczyciela wskazówkami ,
 • zadania kończące dany temat, realizację danego zagadnienia, wykonywane przy komputerze, zgodnie z podanymi przez nauczyciela wskazówkami ,
 • prace dodatkowe np. projekty, referaty ,
 • aktywność ucznia, zarówno pozytywna jak i negatywna ,

Przynajmniej na tydzień przed sprawdzianem lub testem nauczyciel podaje informacje o wymaganiach i odnotowuje sprawdzian lub test w dzienniku lekcyjnym. Przy ocenianiu kartkówek, testów i sprawdzianów ustala się następujące progi procentowe:

procent zdobytych punktów

ocena

0% - 29%

niedostateczny

30%

- 49%

dopuszczający

50%

- 74%

dostateczny

75%

- 89%

dobry

90%

- 99%

bardzo dobry

100%

celujący

 

Uczeń nieobecny na kartkówce, teście lub sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub usprawiedliwieniem od rodziców/ opiekunów) zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły i ustalić termin zaliczenia.

Uczeń może poprawić każdą uzyskaną ocenę, jednak nie później niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, to jako końcową ocenę bierze się średnią arytmetyczną obu uzyskanych ocen. Termin poprawy sprawdzianu ustalony z nauczycielem nie może kolidować z planem zajęć ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego. Wyniki wszystkich prac praktycznych muszą być podane uczniom lub wpisane do dziennika w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. Okres oddania prac praktycznych lub wpisania ocen do dziennika ulega wydłużeniu o liczbę dni wolnych od zajęć szkolnych lub o liczbę dni nieobecności nauczyciela w szkole, jednak nie dłużej niż o tydzień.

Kryteria oceniania z „Informatyki”:

Ocenę̨ celującą otrzymuje uczeń́, który:

 •  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,
 •  prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia,
 •  biegle posługuje się̨ zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

Ocenę̨ bardzo dobrą otrzymuje uczeń́, który:

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dobrą,
 • dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje,
 • posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych,
 • samodzielnie projektuje rozwiązania złożonych problemów,
 • samodzielnie korzysta z literatury informatycznej.
 • posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dostateczną
 • poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę̨ dostateczną otrzymuje uczeń́, który:

 • posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dopuszczającą̨,
 • stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli,
 • popełnia nieliczne błędy merytoryczne.

Ocenę̨ dopuszczającą otrzymuje uczeń́, który:

 • polecenia wykonuje tylko przy pomocy nauczyciela,
 • opanował konieczny zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

Ocenę̨ niedostateczną otrzymuje uczeń́, który:

 • nie spełnił wymagań́na żadną z wyżej wymienionych ocen,
 • świadomie nie wykorzystuje możliwości poprawiania ocen niedostatecznych.