Nazwa i numer programu nauczania: Program nauczania dla zawodu stolarz;

Przedmioty: Technologia stolarska, Rysunek zawodowy, Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

Nauczyciel: Sławomir Szczepański, Werra Dariusz

System oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
 • Programu nauczania dla zawodu stolarz

Cele PSO

 1. Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z przedmiotów zawodowych.
 2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia.
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 4. Motywowanie uczniów do dalszej pracy.
 5. Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy dydaktycznej.

Założenia ogólne

 1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane na początku roku szkolnego.
 2. Ocenia się osiągnięcia ucznia – wiedzę, umiejętności i postawy, np. aktywność, kreatywność oraz terminowość jakość i szybkość realizacji zadań.
 3. W każdym półroczu uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i prac domowych przekrojowych, które są do wykonania na drugą lub kolejną lekcję po zadaniu.
 4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i jest przedmiotem oceniania.

 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

 1. Wiedza i umiejętności przedmiotowe (np. posługiwanie się terminologią przedmiotu, swoboda operowania terminologią typową dla danego zawodu, stosowanie odpowiednich metod).
 2. Aktywność na lekcjach – uczestniczenie w lekcji poprzez zgłaszanie się do rozwiązywania problemów lub zadań, udział w dyskusjach, przygotowanie określonych fragmentów lekcji., itp.
 3. Prace ucznia – samodzielne referaty, prezentacje, projekty, pomoce do lekcji.
 4. Udział w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 5. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów

 1. Formy ustne:
 • Odpowiedzi ustne na bieżąco z realizowanego materiału,
 • Aktywność na lekcjach.
 1. Formy pisemne:
 • Sprawdziany (mogą być w formie testu) po każdym dziale powinny być zapowiedziane na 7 dni przed ich terminem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni zaliczyć sprawdzian. W przypadku ieusprawiedliwionej nieobecności uczeń sprawdzian zalicza na pierwszej lekcji po sprawdzianie, na której jest obecny.
 • Kartkówki, krótkie formy sprawdzianu (10 – 15 minut), obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. Nie przewiduje się ich poprawy.
 • Prace domowe dotyczą bieżącego materiału lub są przekrojowe z określonej partii materiału.
 • Ćwiczenia.
 1. Ćwiczenia rysunkowe – w zeszycie lub na kartkach.
 2. Zadania praktyczne:
 • Posługiwanie się dokumentacją stolarską
 • Wykonywanie projektów stolarskich zgodnych z programem nauczania.
 • Wypełnianie formularzy dokumentów.
 • Umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie.
 1. Uczeń jest zobowiązany do noszenia na każdą lekcję zeszytu i przyborów piśmienno-rysunkowych wskazanych przez nauczyciela.

 

Zasady sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia:

Kryteria ocen:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

 • biegle posługuje się fachową terminologią,
 • umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 • opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,
 • opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe,
 • terminowo realizuje zadania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym (wiadomości i umiejętności),
 • sprawnie operuje fachową terminologią,
 • jest aktywny na zajęciach,
 • potrafi samodzielnie formułować wnioski,
 • terminowo realizuje zadania.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym,
 • stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
 • poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

 • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym,
 • zna podstawowe pojęcia zawodowe,
 • rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela),
 • nie potrafi interpretować wyników (wyciągać wniosków),
 • niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym,
 • nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela),
 • nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków,
 • nie jest aktywny na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum programowym, co uniemożliwia mu zdobywanie dalszej wiedzy,
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,
 • nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela),
 • nieterminowo realizuje zadania.

 

Kryteria ocen

PRZEDZIAŁ % OCENA

 • <0 – 43> 1
 • (43 – 45> 2-
 • (45 – 50> 2
 • (50 – 55> 2+
 • (55 – 60> 3-
 • (60 – 65> 3
 • (65 – 70> 3+
 • (70 – 75> 4-
 • (75 – 85> 4
 • (85 – 90> 4+
 • (90 – 95> 5-
 • (95 – 99) 5
 • <99 – 100) 5+
 • 100 6

Ustalenie wyniku klasyfikacyjnego rocznego ucznia następuje po analizie ocen uzyskanych w okresie ostatniej klasyfikacji i uwzględnieniu oceny klasyfikacji śródrocznej. Ocena niedostateczna uzyskana w klasyfikacji śródrocznej musi być poprawiona w czasie wskazanym w WSO.

 

Zasady poprawy ocen przez uczniów

 1. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu ocenę niedostateczną lub inną, lecz niesatysfakcjonującą go, to możliwość ewentualnej poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu.
 2. Uczeń może poprawiać również oceny niedostateczne otrzymane z tytułu stosowania pozostałych metod sprawdzania osiągnięć, po uzgodnieniu z nauczycielem.

Sposób informowania o osiągnięciach edukacyjnych

Uczeń:

 • - jawne ocenianie z uzasadnieniem oceny, potwierdzone wpisem do dokumentów szkolnych,
 • - ustna opinia – wskazanie słabych i mocnych stron,
 • - zapis oceny w zeszycie,
 • - ocena na pracy pisemnej, która jest udostępniana do wglądu na wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów).

Rodzice:

 • - kontakty indywidualne,
 • - wywiadówki.

Terminy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych zapisane są w WSO.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 1. Oceny cząstkowe mają różną wagę – ocenę śródroczną i końcową wystawia się z ocen cząstkowych, przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów.
 2. Zasady klasyfikowania i promowania określa WSO.