1. Cele oceniania:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce
  oraz o specjalnychuzdolnieniach ucznia,
 • monitorowanie pracy ucznia,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagającychw uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawyoraz jak powinien dalej się uczyć

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:

 • sprawdzian - obejmuje maksymalnie treść jednego działu programu nauczania, termini zakres problemowy materiału podaje nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem, (waga 3),
 • kartkówka - obejmuje zakres treściowy trzech ostatnich tematów, może wystąpićbez zapowiedzi, (waga 2),
 • wypowiedzi ustne - zakres treściowy maksymalnie do trzech ostatnich tematów lekcyjnych,
 • prace dodatkowe (waga 1),
 • aktywność na lekcji (waga1),

3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu:

 • rozumienie pojęć i znajomość definicji,
 • analizowanie tekstów,
 • aktywność na lekcjach,
 • praca w grupie.

4. Zasady organizacyjne oceniania:

 • nauczyciel systematycznie sprawdza wiedzę uczniów i wpisuje oceny do dziennika, z jednejformy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę,
 • uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny w semestrze,
 • oceny są jawne dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego),
 • na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (uzasadnieniejest przekazywane w formie ustnej podczas ustalonego wcześniej spotkaniaz wnioskodawcą),
 • sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu podczaslekcji, rodzice (opiekunowie prawni) podczas spotkania z nauczycielem, po wcześniejszymuzgodnieniu, pisemne prace kontrolne (sprawdziany, prace klasowe) nauczyciel przechowujew szkole do końca roku szkolnego.
 • w przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia na teście, pracy klasowej
 • lub sprawdzianie, nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiedzy na kolejnej lekcji,
 • nauczyciel ma prawo przerwać pisanie pracy uczniowi lub całej klasie, może wystawić ocenęniedostateczną, jeżeli w trakcie sprawdzianu lub kartkówki ma miejsce złamanie regulaminunp. korzystanie z niedozwolonych źródeł) bez możliwości poprawiania oceny,
 • brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustaleniabieżącej oceny niedostatecznej,
 • uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (minimum siedmiodniowej) ma obowiązek w ciągutygodnia uzupełnić wiadomości, w przypadku krótszej nieobecności usprawiedliwionej uczeńjest zobowiązany uzupełnić wiadomości w ciągu dwóch dni, nie zwalnia to uczniaz bieżącego przygotowania do lekcji
 • oceny śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.

5. Sposoby poprawiania ocen:

 • poprawa sprawdzianu, kartkówki jest dobrowolna i możliwa tylko raz w terminie do dwóchtygodni od daty rozdania prac,
 • miejsce i termin poprawy ustala nauczyciel.

6. Inne postanowienia:

 • uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w ciągu semestru (brak gotowoścido odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego), nie dotyczy to jednakzapowiedzianych sprawdzianów czy kartkówek.

7. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wedługnastępującej skali:

 • 0% - 29% niedostateczny
 • 30% - 49% dopuszczający
 • 50% - 69% dostateczny
 • 70% - 89% dobry
 • 90% - 100% bardzo dobry
 • 100% + dodatkowe zadanie na ocenę celującą - celujący

8. Ogólne kryteria oceniania uczniów

 • Ocena niedostateczna: uczeń nie spełnia podstawowych wymagań edukacyjnych określonychw podstawie programowej, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, uczeńnie wywiązuje się z podstawowych obowiązków, (np. nie posiada zeszytu),
 • Ocena dopuszczająca: uczeń opanował minimum wiadomości i umiejętności określonych podstawąprogramową i przyjętymi normami (np. wypowiadania się), potrafi wykonać zadanie o najprostszymstopniu trudności, uczeń zapamiętuje wiadomości.
 • Ocena dostateczna: uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, uczeńrozumie i odtwarza wiadomości, próbuje formułować wnioski, uczeń odpowiada na wszystkielub większość pytań, podając główne informacje, uczeń posiada wiadomości i umiejętnościstosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędnedo kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 • Ocena dobra: uczeń opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami wedługpodanych mu uprzednio wzorców, uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonew podstawie programowej, potrafi formułować własne sądy, wykazuje umiejętności logicznegomyślenia, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania.
 • Ocena bardzo dobra: ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania na poziomie dopełniającym, wartościuje i formułuje twórcze sądy, diagnozuje, samodzielnie planuje i wykonuje określone zadania, potrafizastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach, aktywnieuczestniczy w organizowanych przez szkołę konkursach, zawodach, olimpiadach związanychtematycznie z przedmiotem.
 • Ocena celująca: ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w 100% opanował wiedzę i umiejętnościz danego przedmiotu określone realizowanym programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwijawłasne uzdolnienia, bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub posiada inneporównywalne osiągnięcia, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań i problemóww nowych sytuacjach.