PSO z historii został opracowany na podstawie:

 1. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
 2. Podstawy programowej z historii

CELE OGÓLNE:

 • pogłębianie i rozwijanie świadomości historycznej celem rozumienia wydarzeń i procesów historycznych,
 • dostrzeganie związków miedzy historią regionu, Polski i świata,
 • ocenianie zjawisk historycznych, procesów kulturowych, społecznych i politycznych, porządkowanie wiedzy zgodnie z procesem historycznym,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń,
 • dostrzeganie różnorodności kulturowej współczesnego świata,
 • kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmienności kultur, obyczajów, i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych.

FORMY I METODY PRACY:

 • Metody: konwencjonalne i aktywizujące
 • Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Ocenie podlegają wiedza i umiejętności z wyżej wymienionych działów:

ocena: dopuszczający

 • wiedza: wiedza elementarna, całkowicie niezbędna do dalszego zdobywania wiedzy; uczeń nazywa, wylicza, wymienia, odtwarza z pamięci elementarne pojęcia, daty, fakty, definicje, prawa; rozróżnia jedne od drugich, ale nie zniekształca ich;
 • umiejętności: uczeń umie wykonywać proste czynności operacyjne (bardzo łatwe ) pod kierunkiem nauczyciela, naśladuje wzory; nie wykazuje własnej inicjatywy w podejmowaniu działań.

ocena: dostateczny

 • wiedza: uczeń wie i potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz odtwarza wiadomości łatwe i średnio trudne w innej formie niż były podane (własnymi słowami); porządkuje je, próbuje formułować własne wnioski i spostrzeżenia ;posiada ubogi zasób słownictwa z określonego działu tematycznego
 • umiejętności: uczeń umie wykonać działania praktyczne, uniwersalne w całości, bez koniecznego stałego obserwowania wzoru; wykonuje zadania z błędami, ale nie rażącymi, potrafi korygować działania i samodzielnie je ćwiczyć; potrafi rozpocząć działania, ale potrzebuje niewielkiego naprowadzenia i kierowania.

ocena: dobry

 • wiedza: uczeń wie i potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz ma opanowane treści umiarkowanie przystępne, dobrze orientuje się w podstawowych zagadnieniach, stosuje treści trudne w sytuacjach typowych; praktycznie i swobodnie posługuje się wiadomościami według uprzednio podanych wzorów i schematów;
 • umiejętności: uczeń dokładnie wykonuje wyuczone działania praktyczne; wykazuje się już pewną samodzielnością przy wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów z określonego działu tematycznego, wykazując aktywną postawę; wnioski nie mają szerszego uogólnienie, pełnej spoistości.

ocena: bardzo dobry

 • wiedza: uczeń zna i potrafi to, co na ocenę dobrą oraz przyswaja wiadomości trudne do opanowania, wyspecjalizowane (teorie, hipotezy); wartościuje przedmioty, zjawiska według własnych kryteriów; poszerza wiedzę z różnych źródeł naukowych;
 • umiejętności: uczeń wykonuje zadania złożone, twórczo naukowe; potrafi wybrać optymalne działanie, aby osiągnąć cel; nie zawodzi w trudnych sytuacjach, nowych i nieznanych dla niego wcześniej; swobodnie i poprawnie posługuje się słownictwem typowym dla określonego działu tematycznego; wykazuje się wiedzą i umiejętnościami dającymi możliwość dalszego kształcenia.

ocena: celujący

 • wiedza i umiejętności ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.

ZASADY OCENIANIA

 1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia- wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność.
 2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru co najmniej 3 oceny.
 3. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy, Pięć plusów — bardzo dobry,
 4. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe.
 5. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 6. Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, powinien go napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 7. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 8. Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
 9. Krótkie sprawdziany teoretyczne, kartkówki mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji.
 10. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach, kartkówkach mogą być odpytani w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły.
 11. Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch lekcjach mają tydzień czasu na zaliczenie materiału z tych lekcji; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
 12. Krótkie sprawdziany teoretyczne nie podlegają poprawie.
 13. Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
 14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany.
 15. Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 14 może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne przepisy.
 16. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za zadania dodatkowe, wykraczające poza program.
 17. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych, nie przygotowanie zgłasza się na początku lekcji).
 18. Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II semestru
 19. Ustalona przez nauczyciela końcowa (roczna) ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 20. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie: a) uczniowi - jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy, b)rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.
 21. Nie później niż na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie.

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA

 1. Organizacja pracy.
 2. Stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania zadań i osiągania przewidzianych rezultatów.
 3. Rozwiązywanie problemów
 4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
 5. Aktywność na lekcjach.
 6. Współpraca w grupie.
 7. Wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Obowiązkowe

 1. Bieżąca kontrola wykonywania zadań, odpowiedź ustna (aktywność na lekcji, prezentacja, referat)
 2. Kartkówki (15 min.) z 3 ostatnich lekcji.
 3. Praca domowa (teoretyczna bądź praktyczna).
 4. Zadania dodatkowe (praktyczne na lekcji). 5. Sprawdziany pisemne po zakończeniu każdego działu.

Nieobowiązkowe

 1. Praca twórcza indywidualna i zespołowa w formie: o prezentacji multimedialnej, o dydaktycznych programów komputerowych, o wideoteki , o wykonanie schematu, modelu itp.
 2. zadania dodatkowe – opracowane metodą projektu.

 

VIII. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

 1. Sprawdziany są zaplanowane w planie pracy nauczyciela.
 2. Sprawdziany zapowiedziane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Nauczyciel podaje uczniom cele, zakres materiału i kryteria ocen pracy.
 4. Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji.
 5. Śródroczne i końcoworoczne prace klasowe są zapowiedziane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Nauczyciel może żądać na każdej lekcji ustnej i praktycznej odpowiedzi ucznia.
 7. Sprawdziany ustalano są według zasad "jeden w ciągu dnia", "trzy w ciągu tygodnia".

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

Sprawdziany:

 • mogą być poprzedzone syntezą materiału,
 • muszą sprawdzać ćwiczone umiejętności,
 • muszą być ocenione w ciągu dwóch tygodni,
 • muszą mieć dostosowane do kryteriów oceniania

 

Ocenę z prac pisemnych ustala się w/g następującej skali:

100% + zadania dodatkowe

- celujący 100% - 90%

- bardzo dobry 89% - 75%

- dobry 74% - 55%

- dostateczny 54% - 40%

- dopuszczający poniżej 40% - niedostateczny

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE

 1. Ustne uzasadnienie każdej oceny ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników.
 2. Prezentacja prac ucznia na jego życzenie.
 3. Kontakty indywidualne z rodzicami.
 4. Wywiadówka.
 5. Udostępnienie testów i prac wykonanych przez uczniów do wglądu.

 

DOSTOSOWANIE PSO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

 1. Uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o specjalnych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i oceniania małych sukcesów.
 4. Formy i metody pracy z w/w uczniami będą dostosowane zgodnie z e wskazaniami poradni.

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMi I UCZNIAMI W CELU POPRAWY WYNIKÓW NAUCZANIA

Formy:

 • pisemna informacja nauczyciela do rodziców o niepowodzeniach ucznia i drogach poprawy,
 • pomoc koleżeńska
 • indywidualna pomoc nauczyciela.
 • pomoc psychologa lub pedagoga.

PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM PRAWA.

Uczeń ma prawo:

 • do znajomości kryteriów oceniania,
 • do egzaminu sprawdzającego.
 • otrzymania uzasadnieniu oceny, Uczeń ma obowiązek:
 • uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela,
 • przestrzegać ustalonych reguł.

Prawa rodziców:

 • do znajomości kryteriów i wymagań,
 • do jawności oceny i jej umotywowania,
 • do wglądu w prace swego dziecka.
 • do znajomości form i częstotliwości sprawdzianów,
 • oczekiwać od nauczyciela wskazówek, co do sposobów pomocy dziecku,
 • znać drogi odwoławcze.

Prawa nauczyciela:

 • oczekiwać od ucznia respektowania ustalonych reguł,
 • współdziałania z rodzicami,
 • oczekiwać pomocy od dyrektora, psychologa, pedagoga, rodziców.